Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

У категорії матеріалів: 38
Показано матеріалів: 26-30
Сторінки: « 1 2 ... 4 5 6 7 8 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Сучасне інформаційне суспільство не уявляє своє існування без використання сучасних інтернет-технологій: пошук необхідної інформації за допомогою пошукових систем, обмін електронними листами – електронної пошти, перегляд новин – інформаційних порталів, блогів, обговорення різноманітних питань – форумів, чатів, соціальних мереж, організація відеозустрічі – відеоконференцій, робота з онлайн-офісами тощо. А для розуміння сутності інтернет-технологій необхідним є розуміння, що таке Web, яким чином пов’язані інтернет-технології з Web, чи існує зв'язок між інтернет-технологіями та Web, чи можливо це одне поняття?
Зарубіжні та вітчизняні науковці по-різному представляють розвиток Web, представляючи різні версії Web: від Web 0 до Web 5.0. Зараз продовжується розвиток Web, тенденції Web розробки спрямовані на вдосконалення попередньої версії Web та більше використання Web користувачами, застосовуючи web-технології (JavaScript, HTML, CSS, SPA, PWA), боти, колективне зберігання даних, розумні пристрої (Internet of Thing), веб-анімації, адаптацію веб-сайтів до побажань користувачів, динамічність, адаптивність, односторінковий вигляд веб-сайтів, додавання об’ємних шарів, 3D ефекту об’єктів тощо. Вважається, що Web є основою Інтернету, інтернет-простором, сукупністю веб-сайтів, розміщених в Інтернеті, інтернет-технологіями. Тому історія розвитку Web є актуальним питанням, адже без історії розвитку неможливо точно зрозуміти розвиток сучасних інтернет-технологій, тенденцій розвитку в майбутньому.
В статті охарактеризовано поняття Web, проаналізовано історію розвитку Web, представлено різні класифікації Web зарубіжними та вітчизняними науковцями, запропоновано власне бачення характеристики історії розвитку Web.

Abstract. The modern information society does not exist without the use of modern Internet technologies: the search for the necessary information through search engines, the exchange of electronic message - e-mail, news retrieval - information portals, blogs, discussion of various issues - forums, chats, social networks, organization of video meetings - videoconferences, work with online offices, etc. And to understand the essence of Internet technologies, it is necessary to understand what the Web is, how Internet technologies are connected to the Web, or is there a connection between Internet technologies and the Web, perhaps this is one thing?
Foreign and domestic scholars represent the development of the Web differently, presenting different versions of the Web: from Web 0 to Web 5.0. Web development is continuing, Web development tendencies are aimed at improving the previous version of the Web and more use of the Web by using web technologies (JavaScript, HTML, CSS, SPA, PWA), bots, collective storage, intelligent devices (Internet of Thing), web animation, web site adaptation to user preferences, dynamic, responsive, one-page web site appearance, bulky layers, 3D object effects, etc. It is believed that the Web is the basis of the Internet, Internet space, a set of web sites, hosted on the Internet, Internet technologies. Therefore, the history of Web development is a topical issue, because without the history of development it is impossible to understand exactly the development of modern Internet technologies, trends in the future.
The article describes the concept of Web, analyzes the history of Web development, presents different classifications of the Web by foreign and domestic scientists, and their own views on the characteristics of Web development history.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1213 | Author: Дущенко О.С. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена вивченню зв’язків між таблицями та типів об’єднання у реляційній базі даних. Автор розглядає складності у розумінні окремих понять та теоретичних положень, з якими стикаються початківці при вивченні системи управління базами даних Access на практиці. Питання організації зв’язків між таблицями є принциповим для розуміння роботи реляційної бази даних. Вміння створювати зв’язкі, налаштовувати їх властивості, забезпечувати цілісність даних формуються під час розв’язування практичних завдань. Автор доступно и детально пояснює механізм зв’язку, описує типові помилки учнів, формулює правила та алгоритми створення різних типів зв’язку. Особлива увага приділяється типам об’єднання, які підтримуються у режимі Конструктора запитів. В статті описано внутрішні об'єднання – одно-стовпцеві та багато-стовпцеві, зовнішні об'єднання – ліве та праве, само-об’єднання, тета-об'єднання за умовою нерівності, перехресні об’єднання. Об’єднанням називається операція, під час якої виконується зіставлення та поєднання значень у спільних полях зв’язаних таблиць, які є джерелом даних у формі, звіті, або запиті. Тип об'єднання задає спосіб перегляду зв'язаних записів на основі заданого відношення. Кількість записів, які відображаються, залежить від типу об’єднання. Підґрунтям більшості об’єднань (внутрішніх, зовнішніх, само-об’єднань) є рівні значення полів зв’язку. Тета-об'єднання створюють за умовою нерівності значень полів. Перехресне об’єднання (декартів добуток) використовують для генерації комбінацій записів у запиті. Об'єднання, яке створене між полями з невизначеним типом відношення, може привести до помилкових записів тому, що повторення значень в обох полях зв’язку призводить до появи всіх можливих комбінацій співставлення записів. Автором наведено приклади використання різних типів об’єднань при побудові запитів для розв’язування практичних завдань. Матеріал статті містить роз'яснення та методичні рекомендації для вивчення теми «Системи Управління Базами Даних» з дисципліни Інформаційні технології.

Abstract. The article is devoted to the study relationships between tables and types of joins in a relational database. The author considers difficulties in understanding certain concepts and theoretical principles with which the beginners faces when studying database management system Access in practice. The question of creating relationships between tables is fundamental to understanding the operation of a relational database. Skill to create relationships, specify their properties, ensure integrity of data formed when solving practical problems. Author accessibly explains the mechanism of implementation of various type of relationships describes the typical errors of students and gives rules and algorithms for creation of different types of relationships. Attention focused to the types of joins that supported in the mode of QBE: internal joins – single-column and multi-column; external joins – left and right; self-joins theta-joins with the condition of inequality, cross-joins. A join is an operation that compares and combines values ​​in the common fields of linked tables that are the source of data in a form, report, or query. A type of joins sets the method of viewing of the linked records based on the set relationship. The number of records displayed depends on the type of join. The basis of most joins (internal, external, self-joins) are equal values of the fields of join. Theta-join or unequal join created on the condition of the inequality of field values. A cross-join or Cartesian product used to generate combinations of records in a query. A join created between fields with an indefinite type of relation may lead to erroneous records, because the repetition of values ​​in both fields of join leads to the appearance of all possible combinations of matching records. Examples of their use when constructing queries for solving practical problems are given. Material of the article contains elucidations and methodical recommendations for the study of theme of "System Management Databases" from discipline Information technologies.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1183 | Author: Шамшина Н.В. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена питанням удосконалення сучасних підходів організації навчального процесу в закладах вищої освіти України. Орієнтуючись на досвід вітчизняних та зарубіжних учених, проаналізовано шляхи впровадження дистанційної освіти під час підготовки майбутніх учителів інформатики. Для детального вивчення піднятої проблеми розглянуто основні поняття дистанційної освіти (дистанційне навчання, дистанційний курс), охарактеризовано її зміст та особливості використання у порівнянні з традиційними формами навчання. Виокремлено негативні чинники, які гальмують впровадження дистанційних курсів в освітній процес.
На прикладі системи віртуального навчання «Сервіс дистанційної освіти кафедри ІКТ та МВІ РДГУ», розробленої на факультеті математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету, розглянуто напрями використання навчального середовища Moodle у підготовці вчителів інформатики. Орієнтуючись на власний досвід, автори описали основні технічні, методичні аспекти, що важливі для працівників освіти, які планують у своїй професійній діяльності використовувати платформи такого типу. Особливу увагу приділено питанням реєстрації слухачів на дистанційний курс, порадам щодо проектування, створення та логічного розміщення його контенту, використовуючи передбачені навчальні ресурси та діяльності в системі дистанційного навчання Moodle.
Охарактеризовано мету, завдання, теоретичний та практичний зміст дисципліни «Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів», введеної в навчальні плани спеціальності «Середня освіта. Інформатика» для виховання кваліфікованих педагогічних кадрів, які зможуть розробляти та впроваджувати у закладах освіти дистанційні освітні курси. Запропоновано використовувати хмарний сервіс MoodleCloud під час проведення лабораторних занять з дисциплін профільного спрямування. Виокремлено переваги використання дистанційних курсів в навчальному процесі закладів вищої освіти.

Abstract. This article is devoted to the issues of modern approaches improvement in the organization of educational process in Ukrainian higher educational institutions. With the focus on Ukrainian and foreign researchers experience this paper deals specifically with the analysis of ways how to implement distance education during the training of future computer science teachers. To research this issue in detail basic notions of distance education (distance learning, distance-learning course) are investigated, its content and features of using in comparison with traditional forms of education are characterized. Authors outline negative factors that slow down distance-learning courses implementation in educational process.
During the training of computer science teachers the uses of virtual teaching environment Moodle are identified with the help of virtual learning system «Distance Education Service of Department of ICT and MCST in RSUH» developed at the faculty of Mathematics and Computer Science of Rivne State University of Humanities.   Focusing on personal experience authors describe basic technical and methodological aspects that are important for educators who plan to use platforms of such type in their professional activities. Particular attention is paid to students registered on distance-learning course, pieces of advice for designing, developing and logical order of its content using specified educational resources and activities in distance learning system Moodle.
This paper outlines the aim, objectives, theoretical and practical content of the discipline of «Technologies and methodology of distance educational courses developing», presented in the curriculum with specialty of «Secondary education. Computer Science» for education of qualified pedagogues who will be able to develop and implement distance educational courses in educational institutions. Authors provide using of the cloud service MoodleCloud during the conducting of laboratory classes in principal subjects. This study singles out the advantages of distance learning courses using in the educational process of higher educational institutions.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1292 | Author: Павлова Н.С., Музичук К.П. | Download in PDF |

Анотація. Оновлення та модернізація методичного забезпечення вищої освіти з урахуванням новітніх тенденцій науки і техніки є необхідною умовою професійної підготовки компетентних фахівців усіх галузей. Сфера інформаційних технологій в такому контексті, через динаміку зміни вимог ринку праці, потребує швидкого реагування та пристосування навчального матеріалу до найновіших тенденцій ІТ сфери. Реляційні бази даних є важливою складовою великого числа серверного прикладного програмного забезпечення. В основі найбільш поширених у світі систем управління базами даних, таких як, наприклад, система управління базами даних MySQL, лежить мова запитів SQL. SQL – декларативна мова програмування, призначені для здійснення запиту та внесення змін до баз даних, а також керування базами даних. Серед всіх інструкцій мови запитів SQL найбільший рівень інтересу, відповідно до даних пошукової системи Google, викликає інструкція SELECT, яка призначена для отримання інформації з бази даних. Таким чином, вивчення інструкції SELECT, при вивченні мови маніпулювання даними, має посідати ключове місце. Проведено аналіз різних груп джерел, присвячених вивченню мови запитів SQL. Відмічено особливості, які виникають при використанні таких джерел в ході вивчення мови SQL. В дослідженні наведена авторська розробка методики вивчення теми «Інструкція SELECT». Тема розпочинається описом структури інструкції SELECT. Далі, наводиться грунтовний аналіз основних її блоків. Окрему детальну увагу приділено особливостям формування умов відбору при написанні запитів. Охарактеризовано основні види умов відбору. Наведені таблиці істинності логічних операторів AND, OR, NOT для операндів, що можуть приймати одне з трьох значень: TRUE, FALSE, NULL. Зазначені підстановочні знаки, які використовуються при побудові шаблонів для пошуку рядкових величин за зразком. Засвоєний поданий таким чином теоретичний матеріал дозволить слухачам вирішувати найпростіші завдання на пошук інформації в реляційних базах даних, шляхом написання простих запитів на вибірку.

Abstract. Renewal and modernization of methodology of higher education considering latest trends in science and technology is a prerequisite for the professional training of competent specialists in all sectors. Information technology in this context, due to the dynamics of changes in the requirements of the labor market, requires rapid response and adaptation of the training material to the latest trends in the IT field. Relational databases are an important part of a big amount of servers software. The basis of the most common database management systems in the world, like MySQL, lies SQL queries language. SQL is a declarative programming language designed to query and make changes to databases, as well as database management. Most interesting among all the statements of SQL queries language, according to Google's search data, is the SELECT statement, which is intended to obtain information from the database. So, the study of data manipulation language should base on learning of SELECT statement. Analysis of different papers about SQL has done. The cases which appear with using such sources were emphasized. In the study showed author's methodology of studying "SELECT statement" subject. The subject is starting from SELECT statement structure description. Then continues with a ground analysis of main blocks of this statement. Extra attention is paid to the filtering of results and combining of filters by AND, OR, NOT operators. The specified wildcards are used when constructing templates to search string variables by model. The acquired theoretical material thus provided will allow students to solve the simplest tasks for finding information in relational databases by writing simple sample requests.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1452 | Author: Мулеса О.Ю. та ін. | Download in PDF |

Анотація. Оновлення змісту освіти з інформатики, новий погляд на різні методи навчання, форми організації навчання учнів з різних дисциплін є насьогодні актуальним напрямом дослідження. У роботі розглянуто поняття лабораторного практикуму як форми організації навчальної діяльності учнів. Лабораторний практикум і раніше застосовувався у школах, проте з часом повільно «перемістився» у вищі заклади освіти. Така форма роботи має право на існування у школах наприкінці навчального року. Саме в той час, коли переважно всі семестрові роботи виконано, учням важливо мати мотивацію та зацікавленість до роботи, до якої вони залучені. Така робота надає можливість вчителю утримати увагу та мотивацію учня на уроці. Оскільки це підсумкова робота, то завдання пропонуються компететнінсні. Вони надають змогу перевірити готовність та здатність учня застосовувати власні уміння, навички та знання для розв’язування конкретних життєвих задач. У роботі обґрунтовується доцільність впровадження лабораторного практикуму, описано вимоги до організації його проведення, а також наведено конкретні завдання. У статті відмічається, що лабораторний практикум не є обов’язковою формою роботи учнів, проте це ефективне рішення при необхідності повторення, узагальнення знань та умінь за певний період навчання. Така форма організації навчальної діяльності учнів передбачає участь в організації самої роботи як учителя, так і учня.  Авторами було розроблено завдання для проведення протягом 4-х днів практикуму. Завдання до лабораторного практикуму мають відповідати навчальній програмі відповідного класу. У роботі пропонується завдання для учнів 7 класу, які включають опанування тем «Робота з текстовими та числовими даними», «Робота з електронною поштою», «Моделювання», «Алгоритмізація та програмування». Також у статті відмічається, що при сьогоднішній тенденції змін навчальних програм шкільного курсу інформатики, запропоновані завдання є актуальними і доцільними і при навчанні і за програмою 2016 року  (зі змінами у 2017 році).

 

Abstract. Updating the content of education in Informatics, a new perspective on different teaching methods, forms of organization of teaching students from different disciplines is currently a topical area of research. The paper discusses the concept of laboratory training as forms of organizing learning activities of students. Laboratory sessions will be used in schools, but over time slowly "moved" to higher education. This form of work has a right to exist in schools at the end of the school year. At a time when basically all of the semester work done students it is important to have the motivation and interest in the work to which they are involved. This work allows the teacher to keep the attention and motivation of the student in the classroom. Since this is the final work, the task offers competetence. They provide an opportunity to test the willingness and ability of the pupil to apply their own skills and knowledge to solve specific life problems. The work substantiates expediency of introduction of a laboratory practical work, describes the requirements for its organization and given a specific task. The article notes that laboratory workshop is not a mandatory form of student work, however, is an effective solution when you want to repeat, generalization of knowledge and skills over a training period. This form of organization of educational activity of students includes participation in the organization of the work of both teachers and students. The authors developed tasks to conduct within 4 days of the workshop. Job laboratory course must meet the curriculum of the appropriate class. This paper proposes tasks for pupils of grade 7, which include the development of the "Working with text and numeric data", "email", "Simulation", "Algorithmization and programming". The article also notes that if current trends of changes of academic programs, school of computer science course, offered assignments relevant and appropriate teaching and 2016 (change in 2017).

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1231 | Author: Дегтярьова Н.В., Макарова В.В. | Download in PDF |
« 1 2 ... 4 5 6 7 8 »