Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

У категорії матеріалів: 35
Показано матеріалів: 26-30
Сторінки: « 1 2 ... 4 5 6 7 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. Оновлення та модернізація методичного забезпечення вищої освіти з урахуванням новітніх тенденцій науки і техніки є необхідною умовою професійної підготовки компетентних фахівців усіх галузей. Сфера інформаційних технологій в такому контексті, через динаміку зміни вимог ринку праці, потребує швидкого реагування та пристосування навчального матеріалу до найновіших тенденцій ІТ сфери. Реляційні бази даних є важливою складовою великого числа серверного прикладного програмного забезпечення. В основі найбільш поширених у світі систем управління базами даних, таких як, наприклад, система управління базами даних MySQL, лежить мова запитів SQL. SQL – декларативна мова програмування, призначені для здійснення запиту та внесення змін до баз даних, а також керування базами даних. Серед всіх інструкцій мови запитів SQL найбільший рівень інтересу, відповідно до даних пошукової системи Google, викликає інструкція SELECT, яка призначена для отримання інформації з бази даних. Таким чином, вивчення інструкції SELECT, при вивченні мови маніпулювання даними, має посідати ключове місце. Проведено аналіз різних груп джерел, присвячених вивченню мови запитів SQL. Відмічено особливості, які виникають при використанні таких джерел в ході вивчення мови SQL. В дослідженні наведена авторська розробка методики вивчення теми «Інструкція SELECT». Тема розпочинається описом структури інструкції SELECT. Далі, наводиться грунтовний аналіз основних її блоків. Окрему детальну увагу приділено особливостям формування умов відбору при написанні запитів. Охарактеризовано основні види умов відбору. Наведені таблиці істинності логічних операторів AND, OR, NOT для операндів, що можуть приймати одне з трьох значень: TRUE, FALSE, NULL. Зазначені підстановочні знаки, які використовуються при побудові шаблонів для пошуку рядкових величин за зразком. Засвоєний поданий таким чином теоретичний матеріал дозволить слухачам вирішувати найпростіші завдання на пошук інформації в реляційних базах даних, шляхом написання простих запитів на вибірку.

Abstract. Renewal and modernization of methodology of higher education considering latest trends in science and technology is a prerequisite for the professional training of competent specialists in all sectors. Information technology in this context, due to the dynamics of changes in the requirements of the labor market, requires rapid response and adaptation of the training material to the latest trends in the IT field. Relational databases are an important part of a big amount of servers software. The basis of the most common database management systems in the world, like MySQL, lies SQL queries language. SQL is a declarative programming language designed to query and make changes to databases, as well as database management. Most interesting among all the statements of SQL queries language, according to Google's search data, is the SELECT statement, which is intended to obtain information from the database. So, the study of data manipulation language should base on learning of SELECT statement. Analysis of different papers about SQL has done. The cases which appear with using such sources were emphasized. In the study showed author's methodology of studying "SELECT statement" subject. The subject is starting from SELECT statement structure description. Then continues with a ground analysis of main blocks of this statement. Extra attention is paid to the filtering of results and combining of filters by AND, OR, NOT operators. The specified wildcards are used when constructing templates to search string variables by model. The acquired theoretical material thus provided will allow students to solve the simplest tasks for finding information in relational databases by writing simple sample requests.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 750 | Author: Мулеса О.Ю. та ін. | Download in PDF |

Анотація. Оновлення змісту освіти з інформатики, новий погляд на різні методи навчання, форми організації навчання учнів з різних дисциплін є насьогодні актуальним напрямом дослідження. У роботі розглянуто поняття лабораторного практикуму як форми організації навчальної діяльності учнів. Лабораторний практикум і раніше застосовувався у школах, проте з часом повільно «перемістився» у вищі заклади освіти. Така форма роботи має право на існування у школах наприкінці навчального року. Саме в той час, коли переважно всі семестрові роботи виконано, учням важливо мати мотивацію та зацікавленість до роботи, до якої вони залучені. Така робота надає можливість вчителю утримати увагу та мотивацію учня на уроці. Оскільки це підсумкова робота, то завдання пропонуються компететнінсні. Вони надають змогу перевірити готовність та здатність учня застосовувати власні уміння, навички та знання для розв’язування конкретних життєвих задач. У роботі обґрунтовується доцільність впровадження лабораторного практикуму, описано вимоги до організації його проведення, а також наведено конкретні завдання. У статті відмічається, що лабораторний практикум не є обов’язковою формою роботи учнів, проте це ефективне рішення при необхідності повторення, узагальнення знань та умінь за певний період навчання. Така форма організації навчальної діяльності учнів передбачає участь в організації самої роботи як учителя, так і учня.  Авторами було розроблено завдання для проведення протягом 4-х днів практикуму. Завдання до лабораторного практикуму мають відповідати навчальній програмі відповідного класу. У роботі пропонується завдання для учнів 7 класу, які включають опанування тем «Робота з текстовими та числовими даними», «Робота з електронною поштою», «Моделювання», «Алгоритмізація та програмування». Також у статті відмічається, що при сьогоднішній тенденції змін навчальних програм шкільного курсу інформатики, запропоновані завдання є актуальними і доцільними і при навчанні і за програмою 2016 року  (зі змінами у 2017 році).

 

Abstract. Updating the content of education in Informatics, a new perspective on different teaching methods, forms of organization of teaching students from different disciplines is currently a topical area of research. The paper discusses the concept of laboratory training as forms of organizing learning activities of students. Laboratory sessions will be used in schools, but over time slowly "moved" to higher education. This form of work has a right to exist in schools at the end of the school year. At a time when basically all of the semester work done students it is important to have the motivation and interest in the work to which they are involved. This work allows the teacher to keep the attention and motivation of the student in the classroom. Since this is the final work, the task offers competetence. They provide an opportunity to test the willingness and ability of the pupil to apply their own skills and knowledge to solve specific life problems. The work substantiates expediency of introduction of a laboratory practical work, describes the requirements for its organization and given a specific task. The article notes that laboratory workshop is not a mandatory form of student work, however, is an effective solution when you want to repeat, generalization of knowledge and skills over a training period. This form of organization of educational activity of students includes participation in the organization of the work of both teachers and students. The authors developed tasks to conduct within 4 days of the workshop. Job laboratory course must meet the curriculum of the appropriate class. This paper proposes tasks for pupils of grade 7, which include the development of the "Working with text and numeric data", "email", "Simulation", "Algorithmization and programming". The article also notes that if current trends of changes of academic programs, school of computer science course, offered assignments relevant and appropriate teaching and 2016 (change in 2017).

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 619 | Author: Дегтярьова Н.В., Макарова В.В. | Download in PDF |

Анотація. Однією з важливих умов підготовки вчителів інформатики є вміння та навички використовувати різноманітні статистичні методи аналізу експериментальних даних. Упровадження статистичних методів аналізу у навчальний процес дає можливість підвищити рівень підготовки майбутнього педагога.
Методи регресійного аналізу використовуються в різних галузях науки для визначення вигляду залежностей між досліджуваними ознаками. Регресійний аналіз є основним статистичним методом побудови математичних моделей об’єктів або явищ на основі експериментальних даних. Основні результати в даний час отримані стосовно до лінійних регресійних моделей, які можуть служити як початковий етап дослідження.
Опрацювання даних неможливе без використання комп'ютера з відповідним програмним забезпеченням. Перед користувачем виникає проблема вибору програмного забезпечення для дослідження. Пропонується використовувати статистичне середовище R для наукових досліджень та супроводу навчального процесу у вищих навчальних закладах. Для проведення регресійного аналізу у статті використано вільно поширюваний пакет R – однією з кращих програм для проведення статистичного аналізу. Нелінійні зв’язки за певними перетвореннями (заміною змінних чи логарифмуванням) можна звести до лінійного вигляду, тобто апроксимувати відповідні залежності лінійними функціями. Модель лінійної регресії є найпростішим і найчастіше використовуваним видом залежності між змінними. Тому під час вивчення елементів регресійного аналізу значну увагу слід приділити лінійній моделі. У статті на конкретному прикладі показано побудову та дослідження множинної лінійної регресійної моделі з використанням статистичного середовища R. Перевірку на відповідність нормальному розподілу проведено за допомогою побудови q-q діаграми.
Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення можливостей використання пакету R для статистичного аналізу даних та методиці навчання основ імітаційного моделювання студентів інформатичних спеціальностей в педагогічних університетах.

Abstract. One of the important conditions of preparation of Informatics teachers is the ability and skill to use various statistical methods of analysis of experimental data. Introduction of statistical analysis methods in educational process gives the opportunity to increase the level of training of a future teacher.
Regression analysis methods are used in various fields of science to determine the types of dependencies between the examined features. Regression analysis is the main statistical method for constructing mathematical models of objects or phenomena on the basis of experimental data. The main results currently obtained with reference to linear regression models that can serve as the initial phase of the study.
Data processing is impossible without the use of a computer with appropriate software. To the user there is a problem of choice of software for the study. It is proposed to use the statistical environment R for research and support of educational process in higher educational institutions. For regression analysis we use the freely available R package - one of the best programs for statistical analysis. Nonlinear with respect to certain transformations (change of variables or logarithms) can be reduced to linear form, that is, to approximate these dependencies by linear functions. A linear regression model is the simplest and most commonly used kind of dependence between the variables. Therefore, the study of the elements of the regression analysis, considerable attention should be paid to linear models. In the article on the specific example shows the construction and study of multiple linear regression models using the statistical environment R. the Test of conformity to the normal distribution carried out by constructing a q-q chart.
Prospects of further researches will be aimed at exploring the use of R package for statistical data analysis and methods of teaching the fundamentals of simulation modeling of students of technical specialties at pedagogical universities.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 519 | Author: Кобильник Т.П. | Download in PDF |

Анотація. В статті розглянуто зміст курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для здобувачів освіти старших класів закладу загальної середньої освіти. Збільшення в Україні останніми роками інтересу учнів, які вже володіють навичками роботи на комп’ютері, до Інтернет і веб-дизайну спричиняє необхідність надання додаткової освіти з веб-технологій. Зміст курсів інформатичного спрямування потребує подальшого розвитку, оскільки в старшій школі у змісті інформатики відсутні теми вивчення розмітки та графічного дизайну веб-сторінок, каскадних таблиць стилів, технології веб-програмування (клієнтське та серверне програмування), верстка поліграфічної продукції тощо. Створення курсів за вибором для старшокласників у напрямі вивчення інформаційних технологій, програмування таких як «Основи верстки та веб-програмування» є потребою суспільства. Метою статті є огляд і пояснення щодо змісту курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для вчителів інформатики щодо можливості використання у освітньому процесі.
Програму розраховано для навчання у старшій школі закладу загальної середньої освіти. Вона є логічним продовженням вивчення інформатики базової школи та орієнтована на класи, що працюють за навчальними планами з академічним рівнем навчання інформатики. Програму складено з двох змістових ліній: основ верстки та дизайну поліграфічної продукції і основ верстки та дизайну сайтів з вивченням основ веб-програмування. Описано пояснення щодо вибору розділів: дво- та тривимірної комп’ютерної графіки та анімації, верстки поліграфічної продукції, мови гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів; основ клієнтського та серверного програмування, системи управління базами даних. Для забезпечення вивчення курсу необхідні програмні засоби які є безкоштовними і вільно поширюваними. Курс може бути рекомендованим для використання у закладах загальної середньої освіти. Курс за вибором «Основи верстки та веб-програмування» є важливим кроком для вивчення сучасних інформаційних технологій, алгоритмізації і програмування та сприятиме визначенню напряму розвитку отриманих навичок під час подальшої освіти старшокласниками.

Abstract. The article considers the content of the course "basics of HTML and web programming" for job seekers education high school institutions of General secondary education. The increase in Ukraine in recent years, the interest of students who already have the skills to work on the computer to the Internet and web design is the need of providing additional education with web technology. The course content includes information of the direction requires further development, since high school in the Informatics content of the missing issues of layout and graphic design of web pages, cascading style sheets, technology, web programming (client and server-side programming), layout of printed products and the like. Create elective courses for high school students towards the study of information technology, programming such as "basics of HTML and web programming" is the need of the society. The purpose of this article is an overview and explanations on the content of the course "basics of HTML and web programming" for computer science teachers for use in the educational process.

The program is designed to teach high school institutions of General secondary education. It is a logical continuation of the study of computer science basic school and focused on classes, working on curriculum with the academic level of teaching science. The program is composed of two meaningful lines: the basics of layout and design of printed products and basics of layout and design of sites with learning the basics of web programming. Described explanation of the choice sections: two - and three-dimensional computer graphics and animation, layout, printing products, hypertext markup language, cascading style sheets; the basics of client and server programming, database management system. To ensure course learning the necessary software tools that are free and freely distributable. The course may be recommended for use in institutions of secondary education. The course "basics of HTML and web programming" is an important step for the study of modern information technology, algorithmization and programming and will contribute to determining the direction of the acquired skills in further education students.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 976 | Author: Ворожбит А. В., Рибак О. С. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена особливостям викладання курсу «Введення до фаху» у підготовці вчителів інформатики. Розглянуто основні питання щодо становлення майбутнього фахівця. Приділено особливу увагу  розгляду таких понять, як педагогічна культура та педагогічні здібності. Підкреслено зміст фаху вчителя інформатики як представника творчої професії, де потрібне навчання упродовж усього трудового життя. Через побудову курсу показано  цікавість творчої професії вчителя інформатики, її спрямованість на  розкриття потенційних можливостей школярів, створення умов для їх розвитку і удосконалення  за допомогою всіх необхідних засобів та інструментів, що надає наука Інформатика.
Проведено аналіз знань та вмінь, які потрібні для вчителя інформатики та розглянуті потрібні для цього особисті якості. Наведено перелік здібностей, що потребує сьогодення, зокрема вміння переводити теоретичні та методичні положення в педагогічні дії, ефективно використовувати  існуючий досвід у нових умовах, мати здібності до аналізу та оцінювання власної діяльності,  прагнути  до формування власного стилю у роботі, вміти імпровізувати та генерувати різні варіанти вирішення проблем, що засновані на знаннях та інтуїції.
Розяснено  потребу щодо опанування професії навчатися використовувати відведений на заняття час, пам’ятаючи про постійний жорсткий його ліміт, а також потребу у ставленні власної професійної діяльності тільки на позитивний результат. Продемонстровано необхідність вміти співпрацювати з учнями та прислуховуватися до думок школярів і колег. Зроблено висновки стосовно  професійної підготовки вчителя інформатики у відповідності  до сучасних вимог суспільства, яке потребує від нього знань інформаційних технологій та засобів комунікації, вміння їх використовувати для вирішення навчальних  та інших задач, а також ефективне залучання знань, вмінь та навичок у фахову діяльність з метою підвищення якості освіти, інтересу та мотивації тих, кого навчають, до вивчення інформатики.

Abstract. The article is devoted to peculiarities of teaching the course "Introduction into specialty" in preparing Informatics teachers. The basic issues of formation of the future expert. Special attention is given to consideration of concepts such as pedagogical culture and pedagogical abilities. Highlighted the contents of the specialty of the teacher as a representative of creative profession that requires training throughout working life. By plotting a course shown interest in the creative profession of the teacher, focused on the disclosure of potential opportunities of students, creating conditions for their development and improvement with all the necessary tools and instruments, provides science Informatics.
The analysis of the knowledge and skills necessary for teachers of Informatics and considered the necessary personal qualities. A list of abilities, this requires in particular the ability to translate theoretical and methodical provisions in the pedagogical actions, to effectively use the existing experience in a new environment, have the ability to analyze and evaluate their own activities, to seek to establish their own style of work, to be able to improvise and generate different solutions to problems based on knowledge and intuition.
Explained the need for the development profession to learn to use the allotted class time, mindful of his constant hard limit, and the need in relation to their own professional activities only to a positive result. Demonstrated the need to be able to cooperate with pupils and to listen to the opinions of pupils and colleagues. Conclusions concerning professional training of a teacher in accordance with the requirements of modern society, which requires a knowledge of information technologies and means of communication, the ability to use them for the solution of educational and other tasks, as well as the effective integration of knowledge and skills in professional activity with the aim of improving the quality of education, interest and motivation of students, to study  Сomputer Science.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 523 | Author: Архіпова Т.Л., Архіпова К.С. | Download in PDF |
« 1 2 ... 4 5 6 7 »