Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

У категорії матеріалів: 37
Показано матеріалів: 31-35
Сторінки: « 1 2 ... 5 6 7 8 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. В статті розглянуто зміст курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для здобувачів освіти старших класів закладу загальної середньої освіти. Збільшення в Україні останніми роками інтересу учнів, які вже володіють навичками роботи на комп’ютері, до Інтернет і веб-дизайну спричиняє необхідність надання додаткової освіти з веб-технологій. Зміст курсів інформатичного спрямування потребує подальшого розвитку, оскільки в старшій школі у змісті інформатики відсутні теми вивчення розмітки та графічного дизайну веб-сторінок, каскадних таблиць стилів, технології веб-програмування (клієнтське та серверне програмування), верстка поліграфічної продукції тощо. Створення курсів за вибором для старшокласників у напрямі вивчення інформаційних технологій, програмування таких як «Основи верстки та веб-програмування» є потребою суспільства. Метою статті є огляд і пояснення щодо змісту курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для вчителів інформатики щодо можливості використання у освітньому процесі.
Програму розраховано для навчання у старшій школі закладу загальної середньої освіти. Вона є логічним продовженням вивчення інформатики базової школи та орієнтована на класи, що працюють за навчальними планами з академічним рівнем навчання інформатики. Програму складено з двох змістових ліній: основ верстки та дизайну поліграфічної продукції і основ верстки та дизайну сайтів з вивченням основ веб-програмування. Описано пояснення щодо вибору розділів: дво- та тривимірної комп’ютерної графіки та анімації, верстки поліграфічної продукції, мови гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів; основ клієнтського та серверного програмування, системи управління базами даних. Для забезпечення вивчення курсу необхідні програмні засоби які є безкоштовними і вільно поширюваними. Курс може бути рекомендованим для використання у закладах загальної середньої освіти. Курс за вибором «Основи верстки та веб-програмування» є важливим кроком для вивчення сучасних інформаційних технологій, алгоритмізації і програмування та сприятиме визначенню напряму розвитку отриманих навичок під час подальшої освіти старшокласниками.

Abstract. The article considers the content of the course "basics of HTML and web programming" for job seekers education high school institutions of General secondary education. The increase in Ukraine in recent years, the interest of students who already have the skills to work on the computer to the Internet and web design is the need of providing additional education with web technology. The course content includes information of the direction requires further development, since high school in the Informatics content of the missing issues of layout and graphic design of web pages, cascading style sheets, technology, web programming (client and server-side programming), layout of printed products and the like. Create elective courses for high school students towards the study of information technology, programming such as "basics of HTML and web programming" is the need of the society. The purpose of this article is an overview and explanations on the content of the course "basics of HTML and web programming" for computer science teachers for use in the educational process.

The program is designed to teach high school institutions of General secondary education. It is a logical continuation of the study of computer science basic school and focused on classes, working on curriculum with the academic level of teaching science. The program is composed of two meaningful lines: the basics of layout and design of printed products and basics of layout and design of sites with learning the basics of web programming. Described explanation of the choice sections: two - and three-dimensional computer graphics and animation, layout, printing products, hypertext markup language, cascading style sheets; the basics of client and server programming, database management system. To ensure course learning the necessary software tools that are free and freely distributable. The course may be recommended for use in institutions of secondary education. The course "basics of HTML and web programming" is an important step for the study of modern information technology, algorithmization and programming and will contribute to determining the direction of the acquired skills in further education students.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1592 | Author: Ворожбит А. В., Рибак О. С. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена особливостям викладання курсу «Введення до фаху» у підготовці вчителів інформатики. Розглянуто основні питання щодо становлення майбутнього фахівця. Приділено особливу увагу  розгляду таких понять, як педагогічна культура та педагогічні здібності. Підкреслено зміст фаху вчителя інформатики як представника творчої професії, де потрібне навчання упродовж усього трудового життя. Через побудову курсу показано  цікавість творчої професії вчителя інформатики, її спрямованість на  розкриття потенційних можливостей школярів, створення умов для їх розвитку і удосконалення  за допомогою всіх необхідних засобів та інструментів, що надає наука Інформатика.
Проведено аналіз знань та вмінь, які потрібні для вчителя інформатики та розглянуті потрібні для цього особисті якості. Наведено перелік здібностей, що потребує сьогодення, зокрема вміння переводити теоретичні та методичні положення в педагогічні дії, ефективно використовувати  існуючий досвід у нових умовах, мати здібності до аналізу та оцінювання власної діяльності,  прагнути  до формування власного стилю у роботі, вміти імпровізувати та генерувати різні варіанти вирішення проблем, що засновані на знаннях та інтуїції.
Розяснено  потребу щодо опанування професії навчатися використовувати відведений на заняття час, пам’ятаючи про постійний жорсткий його ліміт, а також потребу у ставленні власної професійної діяльності тільки на позитивний результат. Продемонстровано необхідність вміти співпрацювати з учнями та прислуховуватися до думок школярів і колег. Зроблено висновки стосовно  професійної підготовки вчителя інформатики у відповідності  до сучасних вимог суспільства, яке потребує від нього знань інформаційних технологій та засобів комунікації, вміння їх використовувати для вирішення навчальних  та інших задач, а також ефективне залучання знань, вмінь та навичок у фахову діяльність з метою підвищення якості освіти, інтересу та мотивації тих, кого навчають, до вивчення інформатики.

Abstract. The article is devoted to peculiarities of teaching the course "Introduction into specialty" in preparing Informatics teachers. The basic issues of formation of the future expert. Special attention is given to consideration of concepts such as pedagogical culture and pedagogical abilities. Highlighted the contents of the specialty of the teacher as a representative of creative profession that requires training throughout working life. By plotting a course shown interest in the creative profession of the teacher, focused on the disclosure of potential opportunities of students, creating conditions for their development and improvement with all the necessary tools and instruments, provides science Informatics.
The analysis of the knowledge and skills necessary for teachers of Informatics and considered the necessary personal qualities. A list of abilities, this requires in particular the ability to translate theoretical and methodical provisions in the pedagogical actions, to effectively use the existing experience in a new environment, have the ability to analyze and evaluate their own activities, to seek to establish their own style of work, to be able to improvise and generate different solutions to problems based on knowledge and intuition.
Explained the need for the development profession to learn to use the allotted class time, mindful of his constant hard limit, and the need in relation to their own professional activities only to a positive result. Demonstrated the need to be able to cooperate with pupils and to listen to the opinions of pupils and colleagues. Conclusions concerning professional training of a teacher in accordance with the requirements of modern society, which requires a knowledge of information technologies and means of communication, the ability to use them for the solution of educational and other tasks, as well as the effective integration of knowledge and skills in professional activity with the aim of improving the quality of education, interest and motivation of students, to study  Сomputer Science.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 928 | Author: Архіпова Т.Л., Архіпова К.С. | Download in PDF |

Анотація. У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На першому із визначених етапів запропоновано здійснювати формування у студентів компетентностей безпечної діяльності у освітньо-інформаційному середовищі ВНЗ. Завдання другого етапу полягають у вивченні студентами теоретичних основ інформаційної безпеки та формування навичок застосування засобів захисту комп'ютерних мереж. Їх розв'язання можливе у межах нормативних дисциплін циклу фахової підготовки майбутніх учителів інформатики. Третій етап підготовки запропоновано здійснювати у формі дослідження студентами їх власних інформаційних систем на предмет виявлення вразливостей та виявлення несанкціонованого проникнення до них. У дослідженні розглянуто такі основні компоненти професійних компетентностей вчителя інформатики: мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та особистісно-рефлексивний.

Abstract. The article examines the notion of cyber and information security. The author of the scientific and methodological bases of formation of future Informatics teachers ' professional competencies in the field of information security - continuity and phasing. At the first of the specific steps proposed to implement the formation of competences safe activities in the educational information environment of the University. The second stage is to examine students of the theoretical foundations of information security and acquiring skills in application of means of protection of computer networks. Their solution is possible within regulatory disciplines cycle of professional training of future teachers of computer science. Third phase of the training proposed to be implemented in the form of a research students their own information systems to identify vulnerabilities and detect unauthorized penetration. The study examined the following components of professional competence of the Informatics teachers: motivational value, organizational and substantial, cognitive-operational and personal-reflective.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1233 | Author: Олексюк В.П. | Download in PDF |

Анотація. Випереджувальне навчання як один із основних принципів професійної освіти вимагає оновлення змістового наповнення змісту навчання відповідно до орієнтації технологій, науки, економіки, виробництва. Реляційні бази даних є предметом вивчення в ряді навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Знання теорії реляційних баз даних та володіння основними прийомами їх створення та обробки даних відповідних баз є важливою умовою формування компетентного спеціаліста у галузі інформаційних технологій та суміжних галузях. Однією з актуальних мов запитів в реляційних системах управління базами даних на сучасному етапі є мова запитів SQL основним призначенням якої є забезпечення взаємодії користувача з базами даних у формі запитів та відповідей на них. Для проектування реляційних баз даних часто використовують серверні системи управління базами даних. Дослідження присвячене аналізу особливостей використання серверного додатку phpMyAdmin, який працює з системою управління базами даних MySQL, в процесі вивчення мови запитів SQL. В роботі відзначені такі переваги даного веб-додатку над іншими програмними продуктами: phpMyAdmin є вільно поширюваним програмним продуктом зі зручним інтерфейсом. Наведена методика вивчення теми «Системи управління реляційними базами даних». Викладену методику можна використовувати в процесі підготовки фахівців в сфері інформаційних технологій, а її застосування при навчанні студентів вузів дасть їм можливість використовувати отримані знання при обробці результатів наукових досліджень.

Abstract. Advanced training as one of the main principles of professional education requires an update of the content of the learning content in accordance with the orientation of technology, science, economy, production. Relational databases are the subject of study in several academic disciplines in higher education. Knowledge of the theory of relational databases and knowledge of the main methods of their creation and processing of appropriate databases is an important condition for the formation of a competent specialist in the field of information technology and related industries. One of the current query languages in relational database management systems on the modern stage is the SQL query language the main purpose of which is to ensure user interaction with databases in the form of requests and answers. For the design of relational databases often use a server-side database management system. The study focuses on the analysis of the features using the server application phpMyAdmin, which works with the database management system MySQL, in learning query language SQL. The author mentions the following advantages of this web application over other software: phpMyAdmin is a free software with user-friendly interface. The technique of studying the topic "the System of management of relational databases." The methodology can be used in the process of training specialists in the field of information technology and its application in the training of students to enable them to use this knowledge in processing the results of scientific research.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1071 | Author: Мулеса О., Гече Ф., Розлуцька Г. | Download in PDF |

Анотація. Розглянуто еволюцію кібернетики на сучасному етапі її розвитку. Зазначено, що кібернетика першого порядку вивчала системи, за якими можна спостерігати, другого – мала справу із спостережними системами, а третього – досліджувала процеси, що відбуваються в суб’єкт-полісуб’єктному середовищі – кіберпросторі. Обґрунтовано доречність уживання поняття «гіфпростір» (hyphspace) як метафоричної абстракції на означення віртуальної реальності (складової Ноосфери), яка існує в комп’ютерних мережах (суб’єкт-полісуб’єктному середовищі). Доведено, що гіфпростір на сучасному етапі розвитку кібернетики є основою для її подальшого (проте не остаточного) апгрейду до кібернетики четвертого порядку. Констатовано, що кібернетика як наука рухається від пізнання людино-машинних систем до утворень, де зростає людиновимірність, про що свідчить неухильне збільшення присутності користувачів-номад (суб’єктів пізнання), які постійно спостерігають у мережі за собою й іншими.

Abstract. The evolution of Cybernetics at the present stage of its development. Noted that the Cybernetics of the first order studied system, you can monitor, and the other dealt with the Supervisory system, and the third investigated the processes occurring in the subject-poly-subject environment - cyberspace. Justified the appropriateness of the use of the concept of "gigposter" (hyphspace) as a metaphorical abstraction for the definition of virtual reality (component of the Noosphere), which exists in computer networks (subject-poly-subject environments). It is proved that gigposter at the present stage of development of Cybernetics is a basis for further (but not final) upgrade to fourth order Cybernetics. It was noted that Cybernetics as the science moves from knowledge of human-machine systems to formations, where it grows leudenominated, as evidenced by the steady increase in the presence of user-nomads (subjects of cognition), which constantly monitor the network for yourself and others.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 1072 | Author: Книш І.В., Кочубей Н.В. | Download in PDF |
« 1 2 ... 5 6 7 8 »