Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

У категорії матеріалів: 35
Показано матеріалів: 31-35
Сторінки: « 1 2 ... 5 6 7

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На першому із визначених етапів запропоновано здійснювати формування у студентів компетентностей безпечної діяльності у освітньо-інформаційному середовищі ВНЗ. Завдання другого етапу полягають у вивченні студентами теоретичних основ інформаційної безпеки та формування навичок застосування засобів захисту комп'ютерних мереж. Їх розв'язання можливе у межах нормативних дисциплін циклу фахової підготовки майбутніх учителів інформатики. Третій етап підготовки запропоновано здійснювати у формі дослідження студентами їх власних інформаційних систем на предмет виявлення вразливостей та виявлення несанкціонованого проникнення до них. У дослідженні розглянуто такі основні компоненти професійних компетентностей вчителя інформатики: мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та особистісно-рефлексивний.

Abstract. The article examines the notion of cyber and information security. The author of the scientific and methodological bases of formation of future Informatics teachers ' professional competencies in the field of information security - continuity and phasing. At the first of the specific steps proposed to implement the formation of competences safe activities in the educational information environment of the University. The second stage is to examine students of the theoretical foundations of information security and acquiring skills in application of means of protection of computer networks. Their solution is possible within regulatory disciplines cycle of professional training of future teachers of computer science. Third phase of the training proposed to be implemented in the form of a research students their own information systems to identify vulnerabilities and detect unauthorized penetration. The study examined the following components of professional competence of the Informatics teachers: motivational value, organizational and substantial, cognitive-operational and personal-reflective.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 735 | Author: Олексюк В.П. | Download in PDF |

Анотація. Випереджувальне навчання як один із основних принципів професійної освіти вимагає оновлення змістового наповнення змісту навчання відповідно до орієнтації технологій, науки, економіки, виробництва. Реляційні бази даних є предметом вивчення в ряді навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Знання теорії реляційних баз даних та володіння основними прийомами їх створення та обробки даних відповідних баз є важливою умовою формування компетентного спеціаліста у галузі інформаційних технологій та суміжних галузях. Однією з актуальних мов запитів в реляційних системах управління базами даних на сучасному етапі є мова запитів SQL основним призначенням якої є забезпечення взаємодії користувача з базами даних у формі запитів та відповідей на них. Для проектування реляційних баз даних часто використовують серверні системи управління базами даних. Дослідження присвячене аналізу особливостей використання серверного додатку phpMyAdmin, який працює з системою управління базами даних MySQL, в процесі вивчення мови запитів SQL. В роботі відзначені такі переваги даного веб-додатку над іншими програмними продуктами: phpMyAdmin є вільно поширюваним програмним продуктом зі зручним інтерфейсом. Наведена методика вивчення теми «Системи управління реляційними базами даних». Викладену методику можна використовувати в процесі підготовки фахівців в сфері інформаційних технологій, а її застосування при навчанні студентів вузів дасть їм можливість використовувати отримані знання при обробці результатів наукових досліджень.

Abstract. Advanced training as one of the main principles of professional education requires an update of the content of the learning content in accordance with the orientation of technology, science, economy, production. Relational databases are the subject of study in several academic disciplines in higher education. Knowledge of the theory of relational databases and knowledge of the main methods of their creation and processing of appropriate databases is an important condition for the formation of a competent specialist in the field of information technology and related industries. One of the current query languages in relational database management systems on the modern stage is the SQL query language the main purpose of which is to ensure user interaction with databases in the form of requests and answers. For the design of relational databases often use a server-side database management system. The study focuses on the analysis of the features using the server application phpMyAdmin, which works with the database management system MySQL, in learning query language SQL. The author mentions the following advantages of this web application over other software: phpMyAdmin is a free software with user-friendly interface. The technique of studying the topic "the System of management of relational databases." The methodology can be used in the process of training specialists in the field of information technology and its application in the training of students to enable them to use this knowledge in processing the results of scientific research.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 635 | Author: Мулеса О., Гече Ф., Розлуцька Г. | Download in PDF |

Анотація. Розглянуто еволюцію кібернетики на сучасному етапі її розвитку. Зазначено, що кібернетика першого порядку вивчала системи, за якими можна спостерігати, другого – мала справу із спостережними системами, а третього – досліджувала процеси, що відбуваються в суб’єкт-полісуб’єктному середовищі – кіберпросторі. Обґрунтовано доречність уживання поняття «гіфпростір» (hyphspace) як метафоричної абстракції на означення віртуальної реальності (складової Ноосфери), яка існує в комп’ютерних мережах (суб’єкт-полісуб’єктному середовищі). Доведено, що гіфпростір на сучасному етапі розвитку кібернетики є основою для її подальшого (проте не остаточного) апгрейду до кібернетики четвертого порядку. Констатовано, що кібернетика як наука рухається від пізнання людино-машинних систем до утворень, де зростає людиновимірність, про що свідчить неухильне збільшення присутності користувачів-номад (суб’єктів пізнання), які постійно спостерігають у мережі за собою й іншими.

Abstract. The evolution of Cybernetics at the present stage of its development. Noted that the Cybernetics of the first order studied system, you can monitor, and the other dealt with the Supervisory system, and the third investigated the processes occurring in the subject-poly-subject environment - cyberspace. Justified the appropriateness of the use of the concept of "gigposter" (hyphspace) as a metaphorical abstraction for the definition of virtual reality (component of the Noosphere), which exists in computer networks (subject-poly-subject environments). It is proved that gigposter at the present stage of development of Cybernetics is a basis for further (but not final) upgrade to fourth order Cybernetics. It was noted that Cybernetics as the science moves from knowledge of human-machine systems to formations, where it grows leudenominated, as evidenced by the steady increase in the presence of user-nomads (subjects of cognition), which constantly monitor the network for yourself and others.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 572 | Author: Книш І.В., Кочубей Н.В. | Download in PDF |

Анотація. Автором здійснено аналіз питання міжпредметного підходу але, незважаючи на велику кількість праць, виявлено нестачу теоретичного досвіду та практичного вирішення проблеми формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики, реалізації міжпредметних зв’язків. Для вирішення проблеми здійснено аналіз особливостей формування технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики на основі міжпредметних зв’язків та виявлено, що формування технічних компетентностей доцільно розглядати не лише в межах суто технічних дисциплін, але й в розрізі всіх інформатичних дисциплін. Відповідно до цього, створено модель міжпредметної методики формування технічних компетентностей, яка включає цільовий, змістовий, інструментально-технологічний, контрольно-регулювальний, оціночно-результативний, що забезпечують отримання визначених результатів навчання. Оскільки ефективність будь-якої методики навчання залежить від організації навчального процесу, автором описано умови, які складають основі міжпредметного підходу у формуванні технічних знань фахівця.

Abstract. The author conducts an analysis of the question of the interdisciplinary approach but, despite the large number of works revealed a shortage of theoretical expertise and practical solutions to problems of formation of technological competence of future teachers of Informatics, the implementation of interdisciplinary connections. To solve the analysis of features of formation of technological competence of future teachers of Informatics on the basis of interdisciplinary connections and it is revealed that the formation of technical competencies appropriate to consider not only within the purely technical disciplines, but across all computing disciplines. In line with this, created the model of interdisciplinary technique of formation of technical competencies, which includes target, content, tool technology, controlling and regulating, productive, providing the defined learning outcomes. Since the efficiency of any technique of training depends on the organization of the educational process, the author describes the conditions that constitute the basis of interdisciplinary approach in the formation of technical specialist knowledge.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 567 | Author: Ткачук Г.В. | Download in PDF |

Анотація. Пріоритетним напрямом навчання в умовах інформатизації суспільства є навчання інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. У наукових дослідженнях та практиці роботи загальноосвітнього навчального закладу залишається проблема змісту вивчення інформатики для учнів старших класів в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. При визначенні змісту інформатики розрізняють два принципових типи спецкурсів – «фундаментальні» та «прикладні». Метою впровадження «фундаментальних» курсів є формування світогляду (наукового), а «прикладних» – підготовка до практичної діяльності. З аналізу змісту навчальних програм з інформатики 1985-го,
2000-го та 2016 років для старших класів загальноосвітнього навчального закладу можна зробити висновок, що кількість годин, що відводиться на вивчення алгоритмізації і програмування зменшується, а натомість вивчається робота в прикладних програмах. Відповідно до методичних рекомендацій у 2017-2018 навчальному році у старших класах вивчення інформатики здійснюється відповідно до рівня стандарту, академічного рівня, рівня поглибленого вивчення та профільного рівня. Проте в чинних навчальних програмах з інформатики для учнів старшої школи не відводиться час на вивчення веб-технологій, розробки веб-додатків, програмування мобільних пристроїв тощо. Проведений огляд навчальних програм з інформатики вказує на те, що сучасний стан змісту навчання інформатики все ж потребує вдосконалення і має перспективи розвитку. Основою можуть стати курси за вибором, тому виникає потреба у розширенні їх тематики.

Abstract. The priority of training in conditions of Informatization of the society is the training of Informatics and information and communication technologies. In research and the practice of secondary schools remains the problem of the maintenance of studying of Informatics for high school students in the conditions of rapid development of information and communication technologies. When determining the content of computer science there are two fundamental type of courses - "fundamental" and "applied". The purpose of introduction of "fundamental" courses is the formation of a worldview (science) and "applied" - preparation for practical activity. From the analysis of the content of educational programs in computer science in 1985, 2000 and 2016 for the senior classes of General educational institutions it can be concluded that the number of hours devoted to the study of algorithms and programming is reduced and, instead, studied the work in applications. Accordance with the guidelines in the 2017-2018 school year in high school exploring computer science is carried out in accordance with the standard level, academic level, level of higher learning and the relevant level. However, existing curricula on computer science for students of senior school are given the time to learn web technologies, developing web applications, programming mobile devices and the like. A review of the curricula on Informatics indicates that the contemporary state of Informatics training content still needs to be improved and has potential for development. The basis can be elective courses, therefore there is a need to expand their topics.

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ | Переглядів: 570 | Author: Кузьменко А.В. | Download in PDF |
« 1 2 ... 5 6 7