Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 68
Показано матеріалів: 31-35
Сторінки: « 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 13 14 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність організацій різних форм власності головним чином залежить від інформаційної культури співробітників та керівництва, апаратного та програмного забезпечення, а також його обґрунтованого використання. Одним з видів програмного забезпечення, що дозволяє задовольнити інформаційні потреби користувачів, є інформаційні системи. Їх використання, разом із базами даних, які входять до складу інформаційних систем, сприятиме формуванню інформаційного середовища для здійснення ефективного управління комерційною організацією чи державною установою.
Навчальна діяльність та безперервна виробнича практика закладають основи професійної майстерності майбутнього фахівця та дозволяють підвищити його конкурентоспроможність на ринку праці. Метою статті є повідомлення про розробку та опис функціональних можливостей інформаційної системи з навчально-виробничих практик, яка надає можливість підвищити інформаційну складову процесу проходження різних видів навчально-виробничих практик. У процесі розробки інформаційної системи використовувалася мова програмування PHP, фреймворк Yii Framework, бібліотека JQuery, технологія Ajax, програмне забезпечення MySQL.
Розроблена інформаційна система здатна працювати у трьох режимах. Адміністратор може змінювати інформацію про практики (додавати нову, видаляти, змінювати внесені дані). Викладач може побачити перелік практик, студентів, які закріплені за ним та цією практикою, звіти студентів. Студент може побачити перелік практик, які він проходив або проходить. Інформація, яка вноситься до бази даних інформаційної системи, може бути використана для подальшого аналізу керівниками практики, завідувачем кафедри та співробітниками деканату.

Abstract. The effectiveness of the implementation of information and communication technologies in the activities of organizations of different ownership forms mainly depends on the information culture of staff and management, hardware and software, as well as its reasonable use. One of the software to meet the information needs of the users are of the system. Their use, together with databases that are part of information systems, to promote the formation of information environment for effective control of a commercial organization or government Agency.
Training activities and continuous production practice of laying the foundations of professional skills of future specialist and enhance its competitiveness in the labor market. The purpose of this article is to report on the development and description of the functionality of the information system for educational and industrial practices, which makes it possible to increase the information content of the process through the various types of training and production practices. In the process of development of an information system used PHP programming language, framework, Yii Framework, JQuery, Ajax, MySQL software.
The developed information system is able to operate in three modes. The administrator can change information about the practice (add new, delete, modify the data entered). The teacher can see the list of practices that students who are assigned to him and this practice, the records of the students. The student can see the list of practices which he passed, or passing. The information that is recorded in the database of the information system can be used for further analysis by the departments the head of Department and Dean's office.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 169 | Author: Шаров С.В., Філіпов І.К. | Download in PDF |

Анотація. В статті розкривається питання залучення тривимірних комп’ютерних моделей у навчальний процес підготовки майбутніх учителів математики. Проаналізовано можливості спеціалізованих програм для створення відповідного контенту. Наголошено на важливості залучення он-лайн сервісів для доступу до 3D моделей і спрощеного використання таких у розробці навчальних електронних курсів. Указано, що одними із можливих інструментів їх генерації та представлення є програмний пакет Blender 3D і сервіс Sketchfab.com; наведено аргументи на їх користь.
Запропоновано і описано вимоги до оформлення цифрових тривимірних стереометричних зображень фігур, що дозволить вибирати інструментарій та систематизувати процес їх створення і розміщення в мережі. Наведено приклади тривимірних навчальних комп’ютерних моделей до теми «Властивості паралельного проекціювання», створених за допомогою Blender 3D і розміщених на сайті Sketchfab.com.
У висновку наголошується на важливості подальших наукових пошуків із зазначеної тематики та вказуються перспективні напрями досліджень.

Abstract. The article describes questions for using three-dimensional computer models in the educational process of the training next teacher of mathematics. The author analyzed opportunities of the specialized programs for creating 3D content. He also indicated to importance of using online services for review 3D models. In their opinion, these services will simplify the development process of training materials for the creation of the courses in the stereometry for cloud LMS sphere. They also indicated to the possible tools for creating and hosting 3D content (program Blender and service Sketchfab.com).
The article demonstrates and describes requirements for the design of digital three-dimensional stereometric images. They allow choose tools for creating 3D models of the geometric figures. Proposed requirements systematize the process of their creation and distribution in the network. For approve the search results, the authors described an example of three-dimensional computer models for the topic "Properties of parallel projection", which created with Blender 3D and posted on Sketchfab.com.
In conclusion, the authors emphasized on importance of scientific research on this topic and indicate promising directions of research.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 156 | Author: Ленчук І.Г. , Мосіюк О.О. | Download in PDF |

Анотація. Завданнями вивчення курсу вищої та прикладної математики майбутніми інженерами є формування певної системи теоретичних знань і практичних навичок щодо основ математичного апарату, прийомів кількісного вимірювання випадкових чинників та основних засад математичної статистики, а також методів оптимізації, що використовуються під час планування, організації й управління виробництвом та технологічними процесами.
У статті викладено деякі методичні рекомендації щодо організації дослідницької та самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей в процесі навчання вищої та прикладної математики. Визначено, що для посилення мотивації й професійного спрямування навчання, задля розвитку креативних здібностей та стратегічного мислення студентів необхідне доповнення традиційних розділів вищої математики тематикою прикладного змісту, методами ситуаційного навчання, застосуванням комп’ютерних технологій. Запропоновано схему розв’язання задач лінійного програмування графічним методом та обґрунтування екстремальних значень лінійної форми (цільової функції) із застосуванням засобу динамічної геометрії GRAN1.

Abstract. Tasks of the study course of higher and applied mathematics of future engineers is the formation of a certain system of theoretical knowledge and practical skills in the basics of mathematical apparatus, methods of quantitative measurement of random factors and the basic principles of mathematical statistics and optimization methods used in the planning, organization and management of production and technological processes.
The article presents some methodological recommendations for organization research and independent work of engineering students in the learning process of higher and applied mathematics. Determined that to enhance the motivation and professional training for development of creative skills and strategic thinking of students required the addition of a traditional section of mathematics topics applied to the content, methods, situational learning, using computer technologies. The proposed scheme for solving linear programming graphic method and the justification of extreme values of a linear form (the objective function) using dynamic geometry GRAN1.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 127 | Author: Корнійчук О.Е. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто питання використання інформаційних технологій у вивченні курсу «Багатомірний статистичний аналіз». Обґрунтована важливість  навчання студентів вміння застосовувати математичний апарат та спеціальні програмні засоби для аналізу статистичних даних у майбутній професійній діяльності. У статті наведений алгоритм розв’язання задачі кластерного аналізу та розроблена методика проведення лабораторного заняття для студентів економічного напрямку навчання. Приведені основні відомості про найбільш поширені алгоритми кластерізації: критерій ближнього сусіда, критерій далекого сусіда, критерій центроїда у двох модифікаціях – критерій, розрахований без урахування статистичного ваги поєднуваних груп та критерій середнього сусіда, розрахований з урахуванням числа об'єктів поєднуваних груп. Показані засоби візуалізації процесу вирішення задачі, такі, як діаграма дерева класифікації, таблиця та графік послідовності агломерації. Багатомірне групування статистичних даних виконане на даних з предметної області.

Abstract. In the article the questions of using information technologies in the study of the course "Multivariate statistical analysis". Explains the importance of teaching students the ability  Provides basic information about the most common clustering algorithms: nearest-neighbor criterion, the criterion of farthest neighbor, the centroid criterion in two versions - criterion, calculated without taking into account the statistical weight of the merged groups and the criterion of the average neighbor, calculated based on the number of objects in the merged groups. Shows a visualization of the process of solving the problem, such as a chart of a classification tree, the table and sequence chart of agglomeration. Multidimensional group statistics performed on the data from the subject area. Тo apply mathematical tools and special software for analysis of statistics in their future professional activities. The article presents the algorithm for solving the cluster analysis and developed methodology for conducting laboratory classes for students of economic fields of study.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 229 | Author: Васильєва Л.В. | Download in PDF |

Анотація. Сьогодні людство активно застосовує сучасні технологічні досягнення в багатьох сферах життєдіяльності. Великий потенціал технології мають і в освіті, проте далеко не всі їхні можливості проаналізовано та застосовано. Втім ні для кого не є секретом, що завдяки програмному забезпеченню можна підняти наочність на принципово новий та якісний рівень. Дана стаття присвячена питанню унаочнення геометричних конструкцій засобами мобільних та Web-додатків під час вивчення планіметрії в середній школі. Розглянуто додатки, які у вигляді ігор-головоломок дозволяють розв’язувати різноманітні задачі на побудову безпосередньо на смартфоні (Euclidea, Pythagorea та Pythagorea60°), а також виконувати побудову динамічних геометричних конструкцій (Euclidea та Euclidea: Sketches). Детально розібрано можливості та принципи роботи цих додатків, наведено приклади задач. Проаналізовано можливості використання подібного програмного забезпечення в навчальному процесі та його роль у вирішенні різних проблем, які пов’язані з виконанням учнями рисунків до задач.

 

Abstract. The prerequisite to successful geometry studying is not only the theoretical knowledge, but also the ability to solve the geometrical tasks. It’s what distinguishes geometry from other subjects and makes impossible studying geometry only with modern information technologies. However, this problem is not fundamentally insoluble because opportunities of mobile and Web applications solve it nowadays.

Geometry is one of the school subjects for which demonstrativeness plays a key role. Almost all geometrical problems need a construction which describes in condition of the task. Some of tasks need only sketchy drawing but for another a correct and accurate drawing is a source of ideas and hypotheses on the way of solving a given problem. There are a lot of useful programs which helps easily and quickly make geometrical constructions. Some popular of them are Gran2D, Live Mathematics and GeoGebra.

One of the popular directions in recent application development is creating and spreading innovating geometrical application that provide users set of constructing exercises. For example, there are Euclidea, Pythagorea, Pythagorea60°. Each application has individual toolkit that helps make geometric constructions and set of tasks which you can solve by using it.

Unique feature of Euclidea exercises is that user needs to find wanted figure by developing one that was given at the start. It also provides exploring mode which gives user opportunity to add geometric elements at canvas and make different constructions with them. That helps find out correlations between different figures that was used in task.

Using Euclidea helps you make the process of studying planimetry more interactive and gives to it an actually new apparency. It’s possible in consequence of dynamics of constructions which is realized as an opportunity to change the shape of a given figure with all already done constructions.

A good supplement to the Euclidea game is the Euclidea: Sketches app. It was created to helps in constructing and researching various geometric constructions. You don’t need to solve a predetermined tasks like in Euclidea. For more easy and quickly construction making the functionality of this application is much wider than in Euclidea.

A fundamentally different type of task is proposed for solving in applications Pythagorea and Pythagorea60. User can only use ruler to make all constructions. Whereas background markup consists of triangle or square grid, ruler is the only tool which you need to solve tasks. Exercises asks to build “centers” of triangle, split line in given relation, construct figures that have equal areas etc. Also application provides set of geometric puzzles with points and lines.

Demonstrativeness is one of the basic means of studying. It is playing a key role while studying geometry because without visual perception of geometric constructions it is hard to imagine their structure and relations between their elements. You can fundamentally level up the demonstrativeness using modern technical and software technologies. It’s easy to make dynamic drawings using them, which allows you to track and analyze how the shapes of figure change when changing its original parameters. In turn, the game form in which the tasks in some applications are presented gives interactivity to the studying process and also can be as an extra positive incentive for students to study geometry.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 194 | Author: Артемчук О.Р., Мороз М.П. | Download in PDF |
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 13 14 »