Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 111
Показано матеріалів: 86-90
Сторінки: « 1 2 ... 16 17 18 19 20 ... 22 23 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. У статті розкриваються передумови виникнення і розвитку в педагогічній науці елементів проблематизації; визначається сутність понять «проблема», «проблемне навчання». Проведено паралелі між проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, між відкриттям нових знань вченими та відкриттям школярів у процесі навчання. Визначено, що основою шкільного навчання є наукова творчість. Розкрито алгоритм відкриття знань вченими. Здійснено порівняльний аналіз проблемного навчання з традиційним. Проаналізована специфіка реалізації проблемного навчання через використання на уроках проблемних ситуацій на конкретних прикладах. Виявлено, що проблемні ситуації найчастіше використовуються вчителями двох видів: проблемна ситуація, яка ґрунтується на здивуванні та проблемна ситуація, пов’язана з інтелектуальним утрудненням. Подано алгоритм розв’язання проблемної ситуації на уроках. Визначено умови ефективного застосування в навчальному процесі проблемних ситуацій. З'ясовано переваги та недоліки технології проблемного навчання.

Abstract. The article reveals the prerequisites of development and in teaching science problematisation elements; determined by the nature of the concepts of "problem", "problem teaching". A parallel between the problems of objective and subjective, between the discovery of new knowledge discovery scientists and students in the learning process. Determined that the foundation school is a scientific work. Knowledge discovery algorithm revealed by scientists. The comparative analysis of problem-based learning with traditional. Specificity implementation of problem-based learning in the classroom through the use of problem situations specific examples. Found that the problematic situations are most often used by teachers in two forms: the problem situation, based on surprise and problematic situation associated with intellectual difficulties. Posted algorithm for solving problem situations in the classroom. The terms of effective use in the classroom problem situations. It was found advantages and disadvantages of technology problem-based learning.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 643 | Author: Швардак М.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті висвітлено обґрунтування можливостей вивчення спеціальних навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів до гуманістичного виховання школярів. Увага зосереджена на навчальному курсі «Гуманізація педагогічного процесу в сучасній школі та вищому навчальному закладі». На основі аналізу поглядів науковців щодо напрямів та психолого-педагогічних умов забезпечення готовності студентів до гуманістичного виховання школярів підтверджена доцільність вивчення такого курсу. Запропонована орієнтовна тематика змісту навчального матеріалу, який включає такі основні аспекти: питання гуманістичного виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки; теоретико-методологічні засади гуманізації педагогічного процесу; гуманізація педагогічної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу. В якості прикладу фрагментарно розглянуто зміст навчальних тем «Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі» та «Формування гуманних взаємовідносин школярів у навчально-пізнавальній діяльності», як найбільш актуальних на погляд автора. Зроблено висновок щодо необхідності вивчення навчальних дисциплін подібного змістового наповнення з метою підвищення результативності підготовки майбутніх учителів до гуманістичного виховання школярів.

Abstract. The article enlightens the grounding of the possibilities of studying special disciplines in the process of future teachers’ preparation to the humanistic upbringing of schoolchildren. The emphasis is made on the training course “Humanization of the Pedagogical Process in Modern School and Higher Educational Establishment”. The feasibility of studying this course is proved basing on the analysis of scientists’ views on the directions and psycho-pedagogical conditions of ensuring students’ preparation to the humanistic upbringing of schoolchildren. Approximate thematic content of the educational material is suggested; it includes such basic aspects as the problems of humanistic upbringing in the history of national and foreign pedagogy; theoretical-methodological basics of the humanization of the pedagogical process; humanization of the pedagogical interaction of the subjects of the pedagogical process. The analysis is exemplified by content fragments of educational topics “Humanization of the Pedagogical Process in High School” and “Forming of Humanistic Relations of Schoolchildren in Educational-Cognitive Activity” that are the most topical in the author’s point of view. The conclusion is made as for the necessity of studying educational disciplines of such content with the aim of increasing the quality of future teachers’ preparation to the humanistic upbringing of schoolchildren.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 365 | Author: Тихонович В.М. | Download in PDF |

Аннотация. В статье представлена проблема подготовки педагогов совмещенных профилей «Математика» и «Информатика», связанная с конвергенцией наук и технологий. В настоящее время на науку и образование оказывают влияние глобальные процессы, что приводит к появлению понятий «глобализация образования» и «международная образовательная среда». Эти понятия связываются с понятием «конвергенция образования». В связи с этим, необходимо проведение соответствующих мероприятий по подготовке к реализации и непосредственной реализации нового типа образования. Целью статьи является рассмотрение подготовки педагогов совмещенных профилей «Математика» и «Информатика» с учетом с конвергенции наук и технологий. Описаны некоторые подходы к определению конвергенции. Отмечена важность совершенствования подготовки педагогических кадров по совмещенным профилям с учетом возросшей роли междисциплинарности. Представлены результаты проведенного анализа содержания школьных курсов математики и информатики, показывающие целесообразность использования методов математики (численные методы, метод математического моделирования, метод вычислительного эксперимента, методы математической логики, методы математической статистики, функционально-графический метод) в процессе изучения информатики.

Abstract. The problem of training of teachers of the combined Mathematician and Informatics profiles connected with convergence of sciences and technologies is presented in article. Now global processes exert impact on science and education that leads to emergence of the concepts "education globalization" and "international educational environment". These concepts contact the concept "education convergence". In this regard, holding the relevant activities for preparation for realization and direct realization of new type of education is necessary. The purpose of article is consideration of training of teachers of the combined Mathematician and Informatics profiles taking into account from convergence of sciences and technologies. Some approaches to convergence definition are described. Importance of improvement of preparation of pedagogical shots on the combined profiles taking into account the increased interdisciplinarity role is noted. The results of the carried-out analysis of maintenance of school courses of mathematics and informatics showing expediency of use of methods of mathematics (numerical methods, a method of mathematical modeling, a method of a computing experiment, methods of mathematical logic, methods of mathematical statistics, a functional and graphic method) in the course of studying of informatics are presented.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 368 | Author: Сафонов В. И. | Download in PDF |

Анотація: Стаття присвячена проблемі міждисциплінарної спрямованості курсу вищої математики під час професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України. Обґрунтовано необхідність дослідження міжпредметних зв’язків курсу вищої математики та фахових дисциплін. Проаналізовано стан та визначена роль математичної освіти у професійній підготовці економістів. Підкреслено роль вищої математики як важливого інструментарію ефективної діяльності економіста. Проаналізовано зв’язки між математичними та фаховими економічними дисциплінами. Математична освіта в підготовці майбутніх економістів відіграє важливу роль, оскільки вона є загальнонауковим фундаментом для оволодіння системою фахових знань. Математичні закономірності, поняття широко використовують у практичній діяльності, у конкретних економічних процесах і явищах. Математика необхідна для успішного засвоєння фундаментальних і професійно спрямованих дисциплін, які забезпечують базові економічні знання та закладають основи для подальшого вивчення спеціальних економічних дисциплін. Доцільно демонструвати застосування математичного апарату у майбутній професійній діяльності, тим самим реалізовуючи один із принципів педагогіки – єдність теорії і практики. Наведені основні розділи курсу вищої математики, які використовуються під час вивчення фахових та професійно-орієнтованих дисциплін. Визначена роль фахових завдань у формуванні в студентів умінь та навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності. Запропонований перелік основних фахових економічних завдань, які необхідно розв’язувати студентам під час вивчення дисципліни “Вища математика”.

Abstract: The article considers the issue of interdisciplinary dimension of the course of advanced mathematics for economics students at higher educational establishments of Ukraine. The author substabtiates the necessity of interdisciplinary links of advanced maths with other special subjects. It analyzes the state and defines the role of teaching mathematics in the professional education of future economists. The role of advanced maths as an important tool in the activity of a future economist is stressed. The inter relishes between mathematics subjects are analyzed. Mathematic training in the content of professional economic education is of major importance since it is a general scientific basis for acquiring professional competencies. Mathematic laws and concepts are widely used in practice for the analysis of certain economic processes. Mathematics is necessary for mastering fundamental and specific subjects which ensure basic economic knowledge and lay a basis for further professional education.  Suffice it to demonstrate the use of mathematic apparatus in the future professional activity, thus realizing one of the pedagogical principles – integration of theory and practice. The author exemplifies the main units in the course of advanced mathematics used in the professional training of economics students. It reveals the role of professional tasks in teaching student’s skills and abilities necessary for their profession. The main specific economic problems that call for advanced mathematic knowledge are listed. 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 371 | Author: Рум’янцева К.Є. | Download in PDF |

Анотація. У статті проаналізовано складові освітнього процесу вищої школи, його властивості. Вони являють собою складний і взаємозалежний процес, результативність якого визначається системним підходом до його організації. Системний підхід перебуває на новій стадії розвитку - інтеграційній.
Інтегративність системного підходу забезпечується такими тенденціями як міждисциплінарність, трансдисциплінарність і синергетика. Комплексними проявами міждисциплінарності є взаємопроникнення, взаємозбагачення підходів і методів різних наук; запозичення взаємопов'язаними науками методів, інструментарію, результатів дослідження, використання їхніх теоретичних схем, моделей, категорій, понять, інтеграція яких дозволяє отримати нове наукове знання тощо. Трансдисциплінарність - спосіб розширення наукового світогляду, який проявляється як вищий рівень міждисциплінарності. Синергетичний підхід розглядає освітній процес як складну саморозвиваючу систему, містить у собі оновлюючий потенціал підготовки та освіти майбутніх фахівців, формує цілісний світогляд людини нової цивілізації.
Міждисциплінарну змістовну модель доводиться вибудовувати викладачеві самостійно, формуючи багатовимірність підходів до вивчення дисципліни з точки зору професійної діяльності.
Розроблені та впроваджені педагогічні технології сприяють розвитку у студентів здатності вчитися, виробленню інтегрованих умінь та навичок, формуванню та розвитку професійних компетентностей.

Abstract. The components of the educational process within the graduate school and its characteristics were analyzed in the article. They represent complex and interrelated process performance which effectiveness is determined by the system-based approach to its organization. The system-based approach which is at the stage of development is referred to as integrative.
Integrity of the system-based approach shall be ensured by such trends as interdisciplinarity, transdisciplinarity and synergy. Comprehensive demonstration of interdisciplinarity is interpenetration, cross-fertilization between approaches and the methods of different sciences, borrowing of the methods, tools, research findings through interrelated sciences, the use of their theoretical schemes, models, categories, concepts, integration of which allows to obtain new scientific knowledge, etc. Transdisciplinarity is a method to expand the scientific world, which is shown as a higher level of interdisciplinarity. The synergetic approach considers the educational process as a complex self-developed system, it contains the renewing potential for training and education of future professionals, and it forms a holistic thinking of a new civilization person.
The teacher has to build the interdisciplinary conceptual model on his own, forming the multidimensionality of approaches to study of the discipline in terms of the professional activity.
Developed and implemented educational technologies facilitate the development of students’ ability to study, development of integrated skills, formation and development of professional competencies.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 339 | Author: Постіл С.Д., Козак Н.С. | Download in PDF |
« 1 2 ... 16 17 18 19 20 ... 22 23 »