Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 263
Показано матеріалів: 241-245
Сторінки: « 1 2 ... 47 48 49 50 51 52 53 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація: Стаття присвячена проблемі міждисциплінарної спрямованості курсу вищої математики під час професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України. Обґрунтовано необхідність дослідження міжпредметних зв’язків курсу вищої математики та фахових дисциплін. Проаналізовано стан та визначена роль математичної освіти у професійній підготовці економістів. Підкреслено роль вищої математики як важливого інструментарію ефективної діяльності економіста. Проаналізовано зв’язки між математичними та фаховими економічними дисциплінами. Математична освіта в підготовці майбутніх економістів відіграє важливу роль, оскільки вона є загальнонауковим фундаментом для оволодіння системою фахових знань. Математичні закономірності, поняття широко використовують у практичній діяльності, у конкретних економічних процесах і явищах. Математика необхідна для успішного засвоєння фундаментальних і професійно спрямованих дисциплін, які забезпечують базові економічні знання та закладають основи для подальшого вивчення спеціальних економічних дисциплін. Доцільно демонструвати застосування математичного апарату у майбутній професійній діяльності, тим самим реалізовуючи один із принципів педагогіки – єдність теорії і практики. Наведені основні розділи курсу вищої математики, які використовуються під час вивчення фахових та професійно-орієнтованих дисциплін. Визначена роль фахових завдань у формуванні в студентів умінь та навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності. Запропонований перелік основних фахових економічних завдань, які необхідно розв’язувати студентам під час вивчення дисципліни “Вища математика”.

Abstract: The article considers the issue of interdisciplinary dimension of the course of advanced mathematics for economics students at higher educational establishments of Ukraine. The author substabtiates the necessity of interdisciplinary links of advanced maths with other special subjects. It analyzes the state and defines the role of teaching mathematics in the professional education of future economists. The role of advanced maths as an important tool in the activity of a future economist is stressed. The inter relishes between mathematics subjects are analyzed. Mathematic training in the content of professional economic education is of major importance since it is a general scientific basis for acquiring professional competencies. Mathematic laws and concepts are widely used in practice for the analysis of certain economic processes. Mathematics is necessary for mastering fundamental and specific subjects which ensure basic economic knowledge and lay a basis for further professional education.  Suffice it to demonstrate the use of mathematic apparatus in the future professional activity, thus realizing one of the pedagogical principles – integration of theory and practice. The author exemplifies the main units in the course of advanced mathematics used in the professional training of economics students. It reveals the role of professional tasks in teaching student’s skills and abilities necessary for their profession. The main specific economic problems that call for advanced mathematic knowledge are listed. 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 704 | Author: Рум’янцева К.Є. | Download in PDF |

Анотація. У статті проаналізовано складові освітнього процесу вищої школи, його властивості. Вони являють собою складний і взаємозалежний процес, результативність якого визначається системним підходом до його організації. Системний підхід перебуває на новій стадії розвитку - інтеграційній.
Інтегративність системного підходу забезпечується такими тенденціями як міждисциплінарність, трансдисциплінарність і синергетика. Комплексними проявами міждисциплінарності є взаємопроникнення, взаємозбагачення підходів і методів різних наук; запозичення взаємопов'язаними науками методів, інструментарію, результатів дослідження, використання їхніх теоретичних схем, моделей, категорій, понять, інтеграція яких дозволяє отримати нове наукове знання тощо. Трансдисциплінарність - спосіб розширення наукового світогляду, який проявляється як вищий рівень міждисциплінарності. Синергетичний підхід розглядає освітній процес як складну саморозвиваючу систему, містить у собі оновлюючий потенціал підготовки та освіти майбутніх фахівців, формує цілісний світогляд людини нової цивілізації.
Міждисциплінарну змістовну модель доводиться вибудовувати викладачеві самостійно, формуючи багатовимірність підходів до вивчення дисципліни з точки зору професійної діяльності.
Розроблені та впроваджені педагогічні технології сприяють розвитку у студентів здатності вчитися, виробленню інтегрованих умінь та навичок, формуванню та розвитку професійних компетентностей.

Abstract. The components of the educational process within the graduate school and its characteristics were analyzed in the article. They represent complex and interrelated process performance which effectiveness is determined by the system-based approach to its organization. The system-based approach which is at the stage of development is referred to as integrative.
Integrity of the system-based approach shall be ensured by such trends as interdisciplinarity, transdisciplinarity and synergy. Comprehensive demonstration of interdisciplinarity is interpenetration, cross-fertilization between approaches and the methods of different sciences, borrowing of the methods, tools, research findings through interrelated sciences, the use of their theoretical schemes, models, categories, concepts, integration of which allows to obtain new scientific knowledge, etc. Transdisciplinarity is a method to expand the scientific world, which is shown as a higher level of interdisciplinarity. The synergetic approach considers the educational process as a complex self-developed system, it contains the renewing potential for training and education of future professionals, and it forms a holistic thinking of a new civilization person.
The teacher has to build the interdisciplinary conceptual model on his own, forming the multidimensionality of approaches to study of the discipline in terms of the professional activity.
Developed and implemented educational technologies facilitate the development of students’ ability to study, development of integrated skills, formation and development of professional competencies.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 657 | Author: Постіл С.Д., Козак Н.С. | Download in PDF |

Анотація. У статті встановлено фактори, які протягом років утримують Швецію у рейтингу найпривабливіших місць у світі для проведення арбітражних проваджень. З’ясовано, що провідні шведські вищі навчальні заклади, зокрема Стокгольмський університет, пропонують магістерські програми з міжнародного комерційного арбітражу. Розглянуто особливості організації професійної підготовки магістрів за програмою «Міжнародний комерційний арбітраж» в Стокгольмському університеті.
Відмічено науково-теоретичний та практичний характер навчання в цій магістратурі. Визначено основні завдання, які ставляться перед кожним курсом магістерської програми та наведено перелік тем, пропонованих для опрацювання. Окреслено основні знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти слухачі аналізованої програми. Враховано високі досягнення випускників магістратури за спеціальністю «Міжнародний комерційний арбітраж» та їх затребуваність на ринку праці, що свідчить про ефективність та результативність професійної підготовки магістрів у галузі міжнародного комерційного арбітражу в  Стокгольмському університеті.

Abstract. The article identifies factors that top Sweden in the rankings of the world most attractive places to conduct arbitral proceedings. It is found out that leading Swedish higher educational institutions, in particular, Stockholm University, offer Master programs in international commercial arbitration. Peculiarities of LLM program "International Commercial Arbitration" in Stockholm University are analyzed in this research.
This Master program is characterized by scientific-theoretical and practical training approach. The main tasks of each course of the program are described and the lists of themes within those courses are itemized. Basic knowledge and skills that should be taught to the trainees of the program are listed. High achievements of LLM graduates in the specialty "International Commercial Arbitration" and their competitive ability in the labour market proves the efficiency and effectiveness of professional training of Masters in the field of international commercial arbitration at Stockholm University.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 687 | Author: Нагорна О.О. | Download in PDF |

Аннотация. Вопросу подготовки программистов посвящены многочисленные научные дискуссии и исследования, так как на эту проблему существуют диаметрально противоположные точки зрения.
В статье анализируются учебные планы подготовки программистов в Украине. Рассматриваются основные стандарты математической подготовки по специальностям «Компьютерные науки и информационные технологии» и «Инженерия программного обеспечения». Исследуется мотивация студентов к обучению математике.
Программист по роду своей деятельности должен уметь строить модель программного продукта, для чего ему необходимы знания, умения, навыки анализа и синтеза широкого диапазона алгоритмов, структур и математических методов, а также выбора адекватных исследованиям методов, средств и технологий.
Подготовка программистов в ХГУ ориентирована не только на решение задач определенной предметной области, но и на готовность к самостоятельному приобретению новых знаний и опыта в разных сферах человеческой деятельности, где внедрены информационные технологии.

Abstract. Question of programmers dedicated to numerous scientific debate and research, as this problem there are diametrically opposing views.
The article analyzes the educational programmers training plans in Ukraine. The basic standards for mathematical training in the field of "Computer Science and Information Technology" and "Software Engineering". We investigate the motivation of students to learn mathematics.
Programmer course of their work should be able to build a model of a software product for which it requires the knowledge, skills, skills of analysis and synthesis of a wide range of algorithms, mathematical methods and structures, as well as the choice of adequate research methods, tools and technologies.
Training of KSU is focused not only on the tasks a particular subject area, but also on the willingness of independent acquisition of new knowledge and experience in different spheres of human activity, where information technologies are introduced.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 806 | Author: Львов М.С. та ін. | Download in PDF |

Анотація. У статті розкриваються особливості дистанційного навчання студентів. У центрі уваги його реалізується проблемно-пошукові, творчі методи організації викладача та студента. Зазначено, що дистанцйне навчання має і свої особливості: гнучкість: той, хто навчається, не зобов’язаний відвідувати регулярно заняття – лекції, семінари тощо, а може сам визначати, скільки часу йому потрібно для освоєння курсу, які дисципліни він вивчатиме для здобуття знань за обраною спеціальністю; модульність:кожна окрема дисципліна або кілька дисциплін дають цілісне уявлення про певний предмет, завдяки чому можна з незалежних навчальних курсів скласти навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим, особливостям; паралельність:індивід може навчатися, поєднуючи професійну діяльність з навчанням; дальнодія: відстань від місця перебування слухача до освітнього закладу немає жодного значення; асинхронність:в процесі навчання той, хто навчає, і той, хто навчається, можуть реалізувати технологію навчання й учіння незалежно один від одного, тобто за зручним для кожного з них розкладом і в зручному темпі; охоплення: кількість тих, хто навчається в системі ДН, не регламентована – всі вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережі зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій; рентабельність.

Abstract. In the article disclosed features of distance learning students. In the focus of attention realized problem-searched, creative methods organization teacher and student. It is marked that distantional education have and the features: flexibility: that, who studies, is not under an obligation to visit employment - lectures regularly, seminars and others like that, but can determine, how many times he needs for mastering of course, what disciplines he will study for the receipt of knowledge after select speciality; modularity :every separate discipline or a few disciplines give an integral idea about a certain object, due to what it is possible from independent educational courses to lay down a curriculum that answers individual or group, to the features; parallelism: person can study, combining professional activity with studies; range: distance from the place of stay of listener there is not a single value to educational establishment; asynchrony: in process of studies that, who teaches, and that, who studies, can realize technology of studies independent of each other, id est after comfortable for each of them by a time-table and in a comfortable rate; scope: amount those, who studies in the distantiona system , not regulated.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 678 | Author: Ігнатьєва А.І. | Download in PDF |
« 1 2 ... 47 48 49 50 51 52 53 »