Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 270
Показано матеріалів: 251-255
Сторінки: « 1 2 ... 49 50 51 52 53 54 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Аннотация. Вопросу подготовки программистов посвящены многочисленные научные дискуссии и исследования, так как на эту проблему существуют диаметрально противоположные точки зрения.
В статье анализируются учебные планы подготовки программистов в Украине. Рассматриваются основные стандарты математической подготовки по специальностям «Компьютерные науки и информационные технологии» и «Инженерия программного обеспечения». Исследуется мотивация студентов к обучению математике.
Программист по роду своей деятельности должен уметь строить модель программного продукта, для чего ему необходимы знания, умения, навыки анализа и синтеза широкого диапазона алгоритмов, структур и математических методов, а также выбора адекватных исследованиям методов, средств и технологий.
Подготовка программистов в ХГУ ориентирована не только на решение задач определенной предметной области, но и на готовность к самостоятельному приобретению новых знаний и опыта в разных сферах человеческой деятельности, где внедрены информационные технологии.

Abstract. Question of programmers dedicated to numerous scientific debate and research, as this problem there are diametrically opposing views.
The article analyzes the educational programmers training plans in Ukraine. The basic standards for mathematical training in the field of "Computer Science and Information Technology" and "Software Engineering". We investigate the motivation of students to learn mathematics.
Programmer course of their work should be able to build a model of a software product for which it requires the knowledge, skills, skills of analysis and synthesis of a wide range of algorithms, mathematical methods and structures, as well as the choice of adequate research methods, tools and technologies.
Training of KSU is focused not only on the tasks a particular subject area, but also on the willingness of independent acquisition of new knowledge and experience in different spheres of human activity, where information technologies are introduced.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 1228 | Author: Львов М.С. та ін. | Download in PDF |

Анотація. У статті розкриваються особливості дистанційного навчання студентів. У центрі уваги його реалізується проблемно-пошукові, творчі методи організації викладача та студента. Зазначено, що дистанцйне навчання має і свої особливості: гнучкість: той, хто навчається, не зобов’язаний відвідувати регулярно заняття – лекції, семінари тощо, а може сам визначати, скільки часу йому потрібно для освоєння курсу, які дисципліни він вивчатиме для здобуття знань за обраною спеціальністю; модульність:кожна окрема дисципліна або кілька дисциплін дають цілісне уявлення про певний предмет, завдяки чому можна з незалежних навчальних курсів скласти навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим, особливостям; паралельність:індивід може навчатися, поєднуючи професійну діяльність з навчанням; дальнодія: відстань від місця перебування слухача до освітнього закладу немає жодного значення; асинхронність:в процесі навчання той, хто навчає, і той, хто навчається, можуть реалізувати технологію навчання й учіння незалежно один від одного, тобто за зручним для кожного з них розкладом і в зручному темпі; охоплення: кількість тих, хто навчається в системі ДН, не регламентована – всі вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережі зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій; рентабельність.

Abstract. In the article disclosed features of distance learning students. In the focus of attention realized problem-searched, creative methods organization teacher and student. It is marked that distantional education have and the features: flexibility: that, who studies, is not under an obligation to visit employment - lectures regularly, seminars and others like that, but can determine, how many times he needs for mastering of course, what disciplines he will study for the receipt of knowledge after select speciality; modularity :every separate discipline or a few disciplines give an integral idea about a certain object, due to what it is possible from independent educational courses to lay down a curriculum that answers individual or group, to the features; parallelism: person can study, combining professional activity with studies; range: distance from the place of stay of listener there is not a single value to educational establishment; asynchrony: in process of studies that, who teaches, and that, who studies, can realize technology of studies independent of each other, id est after comfortable for each of them by a time-table and in a comfortable rate; scope: amount those, who studies in the distantiona system , not regulated.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 1103 | Author: Ігнатьєва А.І. | Download in PDF |

Анотація. Обґрунтовано систему організації інтегрально-наскрізного освітнього простору в агроінженерній освіті, що спрямовано на формування й розвиток різного рівня і виду компетенцій. Впроваджено методику оволодіння фаховою дисципліною, вивчення якої побудовано за інтеграційно-наскрізним принципом і спрямовано на формування й розвиток різного рівня і виду компетенцій майбутнього інженера. Педагогічна технологія наскрізного програмування та розроблені прикладні моделі універсальні з огляду на застосування їх після фахового коректування змісту для будь-яких технологічних спеціальностей зокрема, спеціальності: «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» тощо. Продемонстровано роль організації наскрізного практичного навчання студентів у формуванні і становленні їх фаховості і компетентності. Розроблена концепція виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму враховує сучасні тенденції розвитку аграрно-промислової сфери; сутнісні характеристики структури виробничої компетентності фахівців аграрно-інженерного напряму; педагогічні закономірності, принципи і вимоги, покладені в основу теорії і практики виробничого навчання; варіативність моделей виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму.

Abstract. It was observed the integrated organization system, cross-cutting educational space in Agro Engineering education, that was aimed to the formation and different levels development and types of skills. The professional disciplines mastering method, the study of which was built on the integration-through-principle and was aimed at the formation and different levels development and types of the future engineer competence. Educational technology and breakthrough programming application designed universal model because of their application after updating professional content for any particular technological specialties, specialty "Agronomy", "Technology of production and processing of animal products" and so on. It was demonstrated the students’ role through practical training in the formation and establishment of their professionalism and competence. The concept of industrial training future professionals agro-engineering directly takes into account current trends in the agro-industrial sector; Essential characteristics of the structure of production expertise of specialists agro-engineering direction; educational laws, principles and requirements underlying the theory and practice of industrial training; variability models of industrial training future professionals agro-engineering direction.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 1208 | Author: Бендера І.М., Дуганець В.І. та ін. | Download in PDF |

Анотація. У статті здійснено аналіз деяких аспектів методологічної культури учителя, культури науково-педагогічних досліджень крізь призму самобутнього індивідуально-творчого стилю видатного методолога і дидакта, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Семена Устимовича Гончаренка. Закцентовано увагу на авторських ідеях майстра наукового дослідження стосовно сутності основних понять педагогіки, етичних вимогах до вченого.

Abstract. Semenog OM. Semen Ustimovich Goncharenko as akmeosobystist methodology In the field of scientific and pedagogical research. The article analyzes some aspects of methodological culture Teacher culture of scientific and educational research in the light of a distinctive individual creative style and outstanding methodologist dydakta, doctor of pedagogical sciences, professor, member of NAPS Ukraine Ustimovich Semen Goncharenko. Zaktsentovano attention to the author's ideas Wizard research regarding the nature of the basic concepts of pedagogy, ethical requirements for the scientist.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 1850 | Author: Семеног О.М. | Download in PDF |

Анотація.  Стаття присвячена теоретичному аналізу наукових підходів до поняття «професійна мобільність». Виокремлені основні підходи до поняття, що обумовлюють актуальність професійної мобільності працівників соціальної сфери. Також проаналізовано сутність професійно-педагогічної мобільності та основні напрями її формування. Розглянуто особливості формування професійної мобільності працівника соціальної сфери та проаналізовано основні етапи її формування.

Abstract. Redkodubskaya A. Scientific approaches of the professional motilities of the future social workers. The article is devoted to theoretical analysis of scientific approaches to the concept of "professional mobility".
The basic approaches to the concept, determine the topicality of professional mobility in social workers. The essence of professional and pedagogical mobility is expressed in the willingness of the individual to self-development, to educate them and transform them, building a construct of your professional self, readiness in the course of their professional activities to successfully adapt to the changing conditions of professional and pedagogical environment. Also examines the nature of vocational and educational mobility and the main directions of its formation. Professional mobility implies a high level of generalized professional knowledge, commitment to operational selection and implementation of optimal ways to perform different tasks in the field of their profession. In the face of rapid changes in technology and production technology professional mobility is an important component in the qualification structure of the future specialist.
Scientists allocate four stages of formation the professional mobility: 1) determine the level of knowledge and motivation for professional mobility; 2) acquiring awareness on this issue, as well as the systematization and generalization of the acquired knowledge; 3) enhance professional mobility by improving the acquired knowledge and skills, and the development of creativity and independence in the process of formation the professional mobility. 4) Evaluation and adjustment of formational results the professional mobility.
The peculiarities of formation the professional mobility in social workers and analyzed the main stages of its formation.
The material allows to draw the following conclusions: the formation of professional mobility in future social workers is a dynamic, systemic, educational process that is characterized by unity of purpose, innovative technologies through the introduction of forms and methods of training aimed at personality development, readiness for self-development and adaptation in a changing environment the professional environment in the course of professional activities.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 1043 | Author: Рідкодубська А.А. | Download in PDF |
« 1 2 ... 49 50 51 52 53 54 »