Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 3(17) 2018.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 3(17) 2018.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (17) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2018. - 119 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 3 (17) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2018. - 119 p.  Serdyukova N. THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ ATTAINMENT IN GENERAL PHYSICS COURSE AND THEIR PRE-COURSE PREPARATION

  Voskoglou M. Gr. CURRENT PROBLEMS AND FUTURE PERSPECTIVES OF MATHEMATICS EDUCATION

  Астаф’єва М.М. РОЛЬ ЗАДАЧ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

  Балабан Я.Р., Іваній В.С., Мороз І.О. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

  Ботузова Ю.В. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ОСНОВА STEM-ПІДХОДУ

  Володко И., Черняева С., Эглите И. СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА – ОСНОВАННЫЙ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

  Івченко В.В. ПРО РІЗНІ ТИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ НАУКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ У КУРСІ ФІЗИКИ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  Іванчук М.А. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Каленик М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ

  Кобильник Т.П. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ТЕМИ «ЛОГІЧНЕ ВИВЕДЕННЯ ЗА НЕВІРОГІДНИХ ЗНАНЬ»

  Ковальчук M.Б. ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ

  Мулеса О., Гече Ф., Імре Ю. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ТЕОРІЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Носенко Ю.Г. АДАПТИВНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, СТАН ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Повар С.В. АЛГОРИТМИ ЦИКЛІВ СТВОРЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕОРІЙ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  Салтикова А.І., Завражна О.М., Хурсенко С.М. З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВО

  Соловйов А.В. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE DRIVE ТА TELEGRAM ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ НАСКРІЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  Хворостіна Ю.В., Підопригора А.В. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ

  Чугунова О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  Шаров С.В., Філіпов І.К. АВТОМАТИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ»

  Шестакова Л.Г., Сурсякова О.В. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ "МАТЕМАТИКА И ХИМИЯ" В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

  Юрченко А.О. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ