Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 2(20) 2019.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 2(20) 2019.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (20) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. 167 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 2 (20) / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2019. 167 p.  Bozhkova V., Chykalova M. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHING AND RESEARCH-PEDAGOGICAL STAFF IN UKRAINE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

  Бєлінська І.В., Гірний О.І. ЯКІ МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІД ФОРМУВАТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ДУМКА ВЧИТЕЛІВ

  Вагіна Н., Коваленко В., Онуфрієнко О. ДЕКАДА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЯК КОМПЛЕКСНА ФОРМА ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

  Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ГЕОЛОКАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

  Дейнека О., Касперський А., Кучменко О. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ

  Завражна О.М. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ТЕМИ «УЗАГАЛЬНЕНІ КООРДИНАТИ»

  Ковальчук М.Б. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ В СИСТЕМІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAPLE

  Колесникова О.А., Мисліцька Н.А., Семенюк Д.С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ

  Котубей В.Ф. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

  Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. СИМУЛЯЦІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ

  Кудін А.П., Прошенко А.Ю., Міненко О.М., Коваль Р.М., Кудіна Т.М.WEB-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  Лиман Ф.М., Друшляк М.Г., Лукашова Т.Д. ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Литвинова С.Г. МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ІК-ТЕХНОЛОГІЇ

  Матяш О.І., Тютюнник Д.О. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАБУТИХ УЧНЯМИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОМЕТРІЇ

  Мельничук Ю.Є. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Мілюкова І.Р. ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MathCAD ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

  Мітельман І.М. НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦІЛОЮ ЧАСТИНОЮ ДІЙСНОГО ЧИСЛА, ЗА ДОПОМОГОЮ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОЧОК РОЗРИВУ КУСКОВО-СТАЛИХ ФУНКЦІЙ

  Моторіна В.Г., Яловега І.Г. ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

  Опачко М.В. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У МАГІСТРАНТІВ-ФІЗИКІВ

  Погребний В.Д. ЗІРКОВІ ЗБІЖНОСТІ ДО ЗБІЖНОСТІ З РЕГУЛЯТОРОМ

  Пономаренко Н.П. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ЖУРНАЛІСТИКИ: АНАЛІЗ ОПИТУВАНЬ ТА АНКЕТ

  Проскура С.Л., Литвинова С.Г. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

  Трифонова О.М. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

  Чкана Я.О., Шишенко І.В. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У КЛАСАХ З ГУМАНІТАРНИМ ПРОФІЛЕМ НАВЧАННЯ

  Шамоня В.Г., Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА PROTEUS ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ