Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 4(26) 2020.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 4(26) 2020.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (25). Ч. 1 / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2020. 109 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 3 (25). Рart 1 / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2020. 109 p.  Byndas O. PECULIARITIES OF HIGHLITING AND INTERPRETING NEWS ABOUT CONTROVERSY EVENTS IN UKRAINE BY EUROPEAN MEDIA

  Kameneva T. DIDACTICS OF DIGITAL CENTURY: ISSUES AND TRENDS OF E-LEARNING DEVELOPMENT

  Karupu O., Oleshko Т., Pakhnenko В. ON PECULIARITIES OF TEACHING LINEAR ALGEBRA TO FUTURE IT SPECIALISTS WITHIN THE PROGRAM "EDUCATION IN ENGLISH" OF THE NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

  Kovacheva A. INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR MASTERING MATHEMATICAL CONCEPTS AND MATHEMATICAL TERMS

  Semenikhina O., Yurchenko A., Udovychenko, O. Litvinenko O. PEDAGOGICAL DESIGN AND PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS FOR USE

  Бажміна Е.А. SWOT-АНАЛІЗ: ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD СТУДЕНТАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Друшляк М.Г. КРИТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

  Дудка О.М., Депутат В.Р. МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД В ШКОЛІ

  Каленик М.В. РОЛЬ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Корнійчук О.Е. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Лі Сяося ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

  Макаренко О.В., Макаренко К.С., Макаренко В.І., Матяш Л.О., Сілкова О.В. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Мар’єнко М.В., Борисюк І.Ю. ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ УЧНЯМИ ЗЗСО

  Москалюк М.М., Москалюк Н.В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  Носенко Ю.Г., Сухіх А.C. ВІДКРИТА НАУКА В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ І ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

  Одінцова О.О. ДО ПИТАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ, ЩО МІСТЯТЬ ЦІЛУ ТА ДРОБОВУ ЧАСТИНИ ЧИСЛА, ГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ

  Синюкова О.М., Чепок О.Л. ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ОПАНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕВКЛІДОВ

  Слободяник О.В. ІНТЕРАКТИВНІ МОДЕЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  Ткаченко І.А., Краснобокий Ю.М. СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

  Фонарюк О.В. НЕФОРМАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: АНАЛІЗ ВЕБ-РЕСУРСІВ

  Шамунова К.В. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  Шамшин О.П. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИКИ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

  Шукатка О.В. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

  Яцура М.М., Гамарник А.М., Рачій Б.І. ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ