Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У категорії матеріалів: 168
Показано матеріалів: 116-120
Сторінки: « 1 2 ... 22 23 24 25 26 ... 33 34 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Анотація. У статті наведено інформацію про використання структурно-логічних схем та опорних конспектів на заняттях біології, визначено сучасні підходи до проведення занять, наведені приклади використання структурно-логічних схем. 
Біологічні дисципліни вимагають вивчення та застосування великої кількості термінів та понять, це змушує викладача використовувати та запозичувати різноманітні форми і методи викладання матеріалу, які сприяли б його кращому засвоєнню. До таких можна віднести ті, які створюють оптимальні психолого-педагогічні та організаційні умови пізнавальної діяльності.
Автор зазначає, що сучасним можна назвати той урок, що сприяє розвитку у студентів та учнів смислових операцій, умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, визначення зв’язків та залежностей між різноманітними явищами та фактами, а також виробленню навичок логічного структурування.
Автор доводить, що серед різноманіття відомих форм та методик, створених у напрямку інтенсифікації навчання, провідне місце займають засоби схематичного унаочнення навчального матеріалу. В їх основу покладено ідею моделювання сукупності інформації за допомогою відображення її у вигляді схем.
Розраховано для викладачів біології та інших дисциплін.

Abstract. The article presents information on the use of structural-logical schemes and supporting notes in the classroom of biology, defined the modern approaches to teaching examples of the use of structural-logic circuits.
Biological disciplines require the study and application of many terms and concepts, it forces the teacher to use and borrow different forms and methods of teaching the material that would help its better absorption. These include those that create optimal psycho-pedagogical and organizational conditions of cognitive activity.
The author notes that modern is the lesson that promotes students conceptual operations, skills of analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization, classification, relationships and dependencies between various phenomena and facts, as well as the development of skills of logical structuring.
The author argues that among the variety of known forms and techniques created in the direction of intensification of education, the leading place is occupied by means of the schematic illustration of educational material. They are based on the idea of modeling the information together with display it in the form of diagrams.
Designed for teachers of biology and other disciplines.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 505 | Author: Левченко C.В. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ефективній їх самоорганізації. Наведено фрагмент розробленого та апробованого практичного заняття «Планування часу в освітньому процесі за допомогою хмарного сервісу Google Календар». Зосереджено увагу на необхідності формування у студентів розуміння функціональних можливостей сервісу, його переваг і труднощів використання в педагогічній практиці. Запропоновано методичні рекомендації щодо організації їх навчальної діяльності на практичному занятті та авторські приклади завдань, зміст яких спрямований на набуття студентами відповідних знань, умінь та навичок роботи із сервісом. Подано алгоритм створення та налаштування календаря як для особистого, так і для спільного використання. Наголошено на необхідності проведення рефлексивних вправ із застосуванням хмарних сервісів, зокрема сервісу Lino It. Наведено приклади завдань для самостійної роботи студентів, що сприяють розвитку їх творчого потенціалу.

Abstract. The article is devoted to methodological principles of formation of future teachers ' skills of using cloud services in their professional activities. The actuality of application in teaching practice planning services time that contribute to effective self-organization. Given a fragment designed practical training "Planning of time in the educational process by using the cloud service Google Calendar". Concentrated on the necessity of formation of students ' understanding of the functionalities of the service, its advantages and challenges of use in teaching practice. Methodical recommendations on the organization of their learning activities during practical classes and more examples of tasks the content of which is focused on students acquiring relevant knowledge and skills to operate the service. An algorithm for creating and configuring a calendar for both personal and for sharing. A need for reflective exercises with the use of cloud services, in particular service Lino It. Examples of tasks for independent work of students, contribute to the development of their creative potential.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 475 | Author: Хміль Н.А. | Download in PDF |

Анотація. У статті акцентується увага на використанні потенціалу позааудиторної роботи щодо створення умов ефективного процесу особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено та обґрунтовано основні складові методики особистісного самовдосконалення майбутніх учителів у позааудиторній роботі вищого педагогічного навчального закладу. Розкрито зміст основних принципів організації позааудиторної роботи як умови особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено напрями, форми та методи позааудиторної роботи. Охарактеризовано етапи здійснення методики особистісного самовдосконалення в позааудиторній роботі. Акцентовано увагу на тому, що кожний з етапів методики має мету, вирішує певні завдання та має свої особливості здійснення: свідоме прийняття рішення щодо самовдосконалення; розробка плану та програми особистісного самовдосконалення, діяльність щодо реалізації визначеного плану самовдосконалення; здійснення самоконтролю та самокорегування діяльності щодо самозмін. Основою кожного з цих етапів є процеси самопізнання, самооцінки, самопроектування, самопримусу, саморегулювання, самоаналізу, самоконтролю та самокорегування.

Abstract. The article focuses on the use of the potential of extracurricular activities on creation of conditions for effective process of personal-improvement of future teachers. Defined and justified the basic components of a technique of personal-improvement of future teachers in extracurricular work of higher educational institutions. The article reveals the content of the main principles of organization of extracurricular work as conditions of personal-improvement of future teachers. Defined directions, forms and methods of extracurricular work. Describes the stages of implementation of a technique of personal-improvement of extracurricular work. The attention is focused on the fact that each of the stages of the methods has a purpose, solves certain tasks and has its own peculiarities of implementation: a conscious decision on self-improvement; development of plans and programs of personal self-improvement activities to implement a certain plan of self-improvement; implementation of self-control and samakiravannya activities for self-change. The basis of each of these stages are processes of self-knowledge, self-esteem, sameprocedure, samoopredeleniya, self-regulation, self-awareness, self-control and samakiravannya.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 442 | Author: Уйсімбаєва Н.В. | Download in PDF |

Анотація. В статті висвітлені основні аспекти науково-предметної підготовки педагогів професійного навчання. Виокремлені актуальні проблеми їх професійної підготовки під час вивчення дисципліни «Е-документообіг». Проаналізовано основні системи електронного документообігу та їх елементи, що використовуються у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
З’ясовано, що оптимізація управління документообігом у навчальних закладах є важливим аспектом удосконалення освітнього процесу, адже дозволяє налагодити миттєвий зв’язок між суб’єктами навчального процесу, зменшити їх навантаження шляхом скорочення часу на пошук, обробку та створення інформаційного контенту. З метою підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів для професійних навчальних закладів у навчальний план спеціальності 015.05 «Професійна освіта (Документознавство)» включена дисципліна «Е-документообіг», яка є нормативною у циклі науково-предметної підготовки педагогів професійного навчання.

Abstract. In article the main aspects of the subject training teachers of vocational training. Selected actual problems of training in the study of discipline "E-workflow". The basic electronic document management system and their elements, used in the National pedagogical University named after M. P. Dragomanov.
It is found that optimization of workflow management in educational institutions is an important aspect of improving the educational process because it allows you to establish instant communication between subjects of educational process, reduce their workload by reducing time searching, processing and creation of information content. With the aim of training highly skilled pedagogical personnel for vocational schools in the curriculum of the specialty 015.05 "Professional education and training (records management)" includes the subject "E-document", which is normative in the cycle of scientific subject training teachers of vocational training.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 444 | Author: Титова Н.М., Чумаченко Д.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті подається визначальний компонент організації навчальної діяльності студентів коледжу. Зазначено, що визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Поштовхом до навчання в рівній мірі можуть стати бажання досягти успіху і страх перед невдачею.
Щоб зміни в ставленні студента до власного «Я» були позитивними, i в процесi його навчання можна було уникнути невдач, що супроводжує досягнення успiху у пiдлiтковому вiцi, йому треба допомогти пізнати свій внутрішній світ та інших людей, навчити відчувати й аналізувати себе, адекватно оцінювати реальні успіхи i запобігати невдачам.
Автор зазначає, що за даними наукових досліджень, можна стверджувати, що емоційне переживання невдач, помилок, неуспіху студентами має реальне вираження у його стані, у його реагування на всі події, до яких він має відношення, на манеру поведінки в соціумі.
Подається оновлена структура діагностування студентів за різними типами мотивації особистості.

Abstract. The article gives a defining component of the educational activities of College students. Noted that the defining component of the educational activities is motivation. The impetus to learning in equal measure can become a desire to succeed and fear of failure.
To change the student's attitude to his own I was positive i was in the process of training it was possible to avoid failure that accompanies success in adolescence, he needs help to know their inner world and other people, to learn to feel and analyze myself, to adequately assess the real success i to prevent failures.
The author notes that according to scientific studies, it can be argued that emotional experience failures, errors, failure of students has real expression in his condition, his response to all of the events to which it relates, in the manner of behavior in society.
Served updated structure diagnostics of students on various types of motivation of the individual.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 483 | Author: Смолякова І.А., Кізь О.В. | Download in PDF |
« 1 2 ... 22 23 24 25 26 ... 33 34 »