Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 2(24) 2020.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 2(24) 2020.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (24) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2020. 177 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 2 (24) / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2020. 177 p.  Atamas A., Slipukhina I., Chernetskyi I., Shykhovtsev Yu. SUPERCAPACITOR AS A DIDACTIC MEANS OF TEACHING STUDENTS FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS IN THE NI MULTISIM ENVIRONMENT

  Bazurin V. A METHOD OF STUDYING STUDENTS WORK IN THE EDRAW MAX ENVIRONMENT

  Voskoglou M., Salem A.B. MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR TEACHING MATHEMATICS

  Волощук І.А., Гебель А.В. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Головко Н.Ю., Коробова І.В. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

  Гриб’юк О.О. СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

  Друшляк М.Г. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Зуб С.С., Яловега І.Г. РОЗВИТОК ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ

  Ковальчук М.Б. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

  Кузьмич В.І., Кузьмич Л.В. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ТОЧКИ, ВІДСТАНІ ТА ПРЯМОЛІНІЙНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТОЧОК ЗАСОБАМИ МЕТРИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ У 7-9 КЛАСАХ

  Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА RAD STUDIO У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  Мар’єнко М.В. МОДЕЛЮВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ДО РОБОТИ В НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ

  Мельник О.М. УЗАГАЛЬНЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  Мельник Ю.С. РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАДАЧ У СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ

  Михайлова І.А. ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПОЛІПРЕДМЕТНИХ (ЕКОНОМІКА, ІНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА) ІНТЕГРАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ

  Пономарева Н.С. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  Розуменко А.О., Розуменко А.М. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

  Сороко Н.В. ПЕДАГОГІЧНІ МОДЕЛІ STEAM-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  Татауров В.П., Шишкіна М.П. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ MICROSOFT OFFICE 365 ДЛЯ ПІДТРИМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  Ткачук В.В., Семеріков С.О., Єчкало Ю.В., Маркова О.М., Мінтій М.М. ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ WEB: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  Штонда О.Г. ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ТА ТАБЛИЦЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ