Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 3(21) 2019.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 3(21) 2019.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (21) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. 171 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 3 (21) / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2019. 171 p.  Michael Gr. Voskoglou A MARKOV CHAIN REPRESENTATION OF THE “5 E’s” INSTRUCTIONAL TREATMENT

  Антонюк Д.С. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

  Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ПРО ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  Васько О.О. СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE POWER POINT

  Галатюк Ю.М., Галатюк Т.Ю., Галатюк М.Ю. ПРОЕКТУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

  Грищенко Л.В. РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

  Гулівата І.О., Ніколіна І.І. СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

  Доброштан О.О., Спичак Т.С., Назаренко Г.О. РЕАЛІЗАЦІЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХІДУ ДО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

  Друшляк М.Г. СЛОВНИК «ВІЗУАЛЬНОЇ» ОСВІТИ: ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ і ВІЗУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

  Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. ВИБІР МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Карпенко А.С. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS (G SUITE) ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

  Кветко О.М., Ковалевская Э.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ЛЕКЦИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

  Литвинова С.Г. БІЛІНГВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ЗАСАДАХ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  Макаренко К.С., Макаренко В.І., Макаренко О.В., Матяш Л.О. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

  Петренко С.І. ПРО КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЙОГО СФОРМОВАНОСТІ

  Проскура С.Л. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

  Пудова С.С., Соласа Г.В., Метваллі Ш. ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ПО ВИВЧЕННЮ КРИТЕРІЮ ХІ-КВАДРАТ

  Розуменко А.О., Розуменко А.М. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ВМІНЬ ДОВОДИТИ ТЕОРЕМИ

  Сапожников С.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Семеног О.М. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ІНІЦІАТИВНОСТІ

  Струтинська О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ

  Тарасова Т.Б. АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Хворостіна Ю.В., Стеценко К.М. РЕКУРСИВНІ АЛГОРИТМИ РОЗКЛАДІВ ДРОБОВОЇ ЧАСТИНИ ДІЙСНОГО ЧИСЛА В ДЕЯКІ РЯДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ

  Щелкунова Л.И., Емец М.С. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И НЕЛИНЕЙНАЯ АРХИТЕКТУРА В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ