Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 3(25) Part 2 2020.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 3(25) Частина 2 2020.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (25). Ч. 2 / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2020. 109 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 3 (25). Рart 2 / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2020. 109 p.  Беседiн Б.Б., Максименко І.О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

  Беседiн Б.Б., Сипчук Є.Ю. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

  Болілий В. О., Лунгол О. М., Суховірська Л. П. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ РОБОТИ КРОКОМІРА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНЕРЦІЙНИХ ДАТЧИКІВ MEMS

  Ботузова Ю.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗНО МЕТОДОМ ОЦІНКИ

  Друшляк М.Г. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ РІВЕНЬ

  Жучок Юлія В. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Жучок Юрій В. КЛАСИФІКАЦІЯ ДВОЕЛЕМЕНТНИХ ДОПЕЛЬНАПІВГРУП

  Здещиц В.М., Здещиц А.В., Прихожа Ю.О. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ

  Іванчук М.А., Кульчинський В.В. ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРИ ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ» СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

  Івашина Ю. К., Гончаренко Т. Л., Плоткін Я. Д. ПОХИБКА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ЛІНІЙНОГО СТРУМУ ДО РОЗРАХУНКУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ СТРУМУ В ПРОВІДНИКУ КВАДРАТНОГО ПЕРЕРІЗУ

  Кисельов В.О., Балашов Д.І. МОЖЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

  Коваленко В. В., Литвинова С. Г., Мар’єнко М. В., Шишкіна М. П. ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У НАВЧАННІ І ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ: ЗМІСТ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Коробова І.В., Барильник-Куракова О.А. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ STEM-ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ

  Король О. М. РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАРНОЮ ГІС В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ГЕОГРАФІЇ

  Лазоренко С.А. РОЛЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  Лебедєва І. Л., Норік Л. О. ЕФЕКТИВНІСТЬ Е-LEARNING СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

  Черненко В. П., Киба І. І. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРВЗ-ТЕХНОЛОГІЇ

  Шульга Т.В. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Ячменник М.М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЄКТУ IREX «ВИВЧАЙ ТА РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ»