Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 4(22) 2019.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 4(22) 2019.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (22) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. 162 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 4 (22) / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2019. 162 p.  Kozlov D. INNOVATIVE CULTURE IN THE MAINSTREAM DEVELOPMENT OF THE MODERN SOCIETY: THEORETICAL ANALYSIS

  Білоусова Л.І., Гризун Л.Е., Житєньова Н.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

  Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ГЕОРОЗПОДІЛУ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

  Герасимова К.В., Ткаченко Г.І. СТАТИСТИЧНІ ІДЕІ В КУРСІ ФІЗИКИ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  Друшляк М.Г., Семеніхіна О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ PLICKERS

  Друшляк М.Г. СЛОВНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА, ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА

  Зайцева Т.В., Терещенкова О.В. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  Володко И.М., Черняева С.В., Эглите И.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ ЛАТВИИ

  Іщенко Р.М. РОЛЬ ПЕРШОЇ ЛЕКЦІЇ З ФІЗИКИ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Конюхов С.Л.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

  Крутоус Т.П. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІКТ ТЕХНОЛОГІЙ

  Лещенко М., Гринько В. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ

  Лучанінова О.П. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИКЛИКІВ

  Мар’єнко М.В. НАУКОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ХМАРНІ СЕРВІСИ, ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ

  Павленко М.П., Павленко Л.В., Хоменко В.Г. РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАНЬ ТА ТЕСТУВАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОВОЮ PYTHON

  Павлова Н.С., Войтович І.С. САМООЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Слободяник О.В. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ПІД ЧАС ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ФІЗИКИ

  Татауров В.П., Шишкіна М.П. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ MICROSOFT OFFICE 365 У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Шабельник Т.В., Горбашевська М.О., Нетреба М.М., Тимофєєва І.Б. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

  Юрченко А.О., Удовиченко О.М., Хворостіна Ю.В., Петренко С.І. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦИФРОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ

  Яковлєва О.М., Каплун В.М. АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ ЗНО З МАТЕМАТИКИ 2017-2019 РОКІВ

  Яловега І.Г. ВИТОКИ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ: ЕВРИСТИКА В ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ

  Криворот Т.Г. ОЦІНКА МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ