Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 3(13) 2017.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 3(13) 2017.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (13) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. - 204 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 3 (13) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2017. - 204 p.  Артемчук О.Р., Мороз М.П. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПЛАНІМЕТРІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

  Бабченко Н.В. АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ ЯК НАУКИ В ПОЛЬЩІ

  Bazurin V.M. PRACTICAL-ORIENTED APPROACH IN FIELD OF PHYSICS OF FUTURE TEACHERS OF PROFESSIONAL EDUCATION AND TEACHERS OF TECHNOLOGIES

  Бобрицька Г.С. ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ОКРЕМОЇ ОСОБИСТОСТІ

  Васильєва Л.В. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ГРУПУВАННЯ БАГАТОМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

  Величко В.Є., Федоренко О.Г. ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У НЕФОРМАЛЬНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

  Заторський Р.А., Дудка О.М., Власій О.О. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

  Добровольська А.М. ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Задорожня Т.М., Красюк Ю.М. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

  Заїка О.В. РІЗНІ ВИДИ ГЕОМЕТРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ НАВЧАННЯ

  Ковальчук М.Б. ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Корнійчук О.Е. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ЛІНІЙНОЇ ФОРМИ

  Кошук О.Б. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  Кубанов Р.А. АКМЕОЛОГІЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Кубанова Т.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ XXI ВЕКА

  Кузьменко А.В. ОГЛЯД НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Ленчук І.Г., Мосіюк О.О. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 3D МОДЕЛЕЙ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ХМАРНИХ LMS ІЗ СТЕРЕОМЕТРІЇ

  Мартинова А.В. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ

  Москалюк Н.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Нещерет О.С. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

  Повар С.В. ВАРІАНТНІСТЬ ВИКЛАДУ ТЕМИ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ «ПОСТІЙНИЙ СТРУМ. ЗАКОН ОМА»

  Рашевський М.О. ГРАФОВІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

  Русіна Н.Г. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ

  Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. ПРИНЦИП КОГНІТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

  Скалозуб В.В., Турінов А.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПИСУ СТАНУ КВАНТОВИХ СИСТЕМ

  Скуратовський Р.В. ІЗОПЕРИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА І КРИТЕРІЇ ВПИСАНОСТІ І ОПИСАНОСТІ ДОВІЛЬНОГО ОПУКЛОГО МНОГОКУТНИКА В КОЛО

  Ткаченко І.А., Краснобокий Ю.М. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

  Ткаченко В.М., Черевань Є.О. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ СТУПІНЬ СФОРМОВАНОСТІ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЙ

  Ткачук Г.В. ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІЖПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ

  Турінов А.М., Галдіна О.М. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ КВАНТОВОМЕХАНІЧНИХ ЗАДАЧ

  Черкашин С.В. ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ НА ЭТАПЕ ЕГО КОРЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

  Черняева С.В., Володко И.М. ПЛАТФОРМА „MOOC” ДЛЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ

  Чичкарев Е.А., Сергиенко А.В., Назаренко Н.В. АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ВУЗА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ

  Шаров С.В., Філіпов І.К. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

  Шестакова Л.Г., Горевских А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

  Петрук В.А. ДО ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

  Прошкін В. В., Глушак О. М. ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Лебедик Л.В. ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ