Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 4(10).


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 4(10).


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (10) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2016. – 164 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 4 (10) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) – Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2016. – 164 p.  Voskoglou М. USE OF FUZZY NUMBERS FOR ASSESSING THE ACQUISITION OF THE VAN-HIELE LEVELS IN GEOMETRY

  Енокян А.В. ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИКИ В ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

  Бабич І.О., Слободянюк І.Ю. ТЕКСТИ ФІЗИЧНОГО ЗМІСТУ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УЧНІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

  Воронкін О.С. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

  Білоусова Л.І., Дехтярьова Ю.О.SMART ІНСТРУМЕНТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

  Жидченко С.І., Дубовик Т.М. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

  Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В.ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ САМОКОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З АСТРОНОМІЇ

  Заболотний В.Ф., Саркісян О.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

  Кисельова О.Б.ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ «СТРІЧОК ЧАСУ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  Кравчина Т.В. ТАНДЕМ-МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

  Кубанов Р.А.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТАМИ

  Кубанова Т.В. СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТУДЕНТАМИ

  Кучеренко І.А.ВИКОРИСТАННЯ RENDERSCRIPT НА ANDROID-ПРИСТРОЯХ

  Мамиченко С.А. СУЩНОСТЬ И ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

  Мельниченко О.П.ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Мисліцька Н.А. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

  Михайленко І.В., Нестеренко В.О.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНТЕГРОВАНИХ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

  Москалюк Н.В. АНАЛІЗ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  Москов В.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

  Муравський С.А.ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Подліняєва О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕДІА В ОСВІТІ: ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ

  Рідкодубська А.А.НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

  Салань Н.В. ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Семенець С.П. НАВЧАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАДАЧІ З МАТЕМАТИКИ: МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА

  Семеног О.В.СЕМЕН УСТИМОВИЧ ГОНЧАРЕНКО ЯК АКМЕОСОБИСТІСТЬ У ЦАРИНІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Семерня О.М. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

  Скороход Г.И. НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

  Слободяник О.В.ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ

  Ткаченко В.М., Таранець А.А. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

  Шамоня В.Г., Удовиченко О.М., Юрченко А.О., Безуглий Д.С. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ

  Шамшина Н.В. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ

  Шахіна І.Ю., Ільїна О.І.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ

  Шевченко С.М., Онищенко В.В., Жебка В.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ