Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 1(19) 2019.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 1(19) 2019.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (19) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. - 221 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 1 (19) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2019. - 221 p.  Bilousova L.I., Gryzun L.E. COMPUTER MODELS USING IN TERMS OF THE REALIZATION OF HOLISTIC APPROACH TO SCHOOL MATHEMATICS LEARNING

  Voskoglou Michael Gr. MANAGEMENT OF FUZZY DATA IN EDUCATION

  Асмыкович И.К., Ловенецкая Е.И. О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ» В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

  Гаєвець Я.С. ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАННІ УЧНІВ МАТЕМАТИКИ

  Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛІВ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Друшляк М.Г., Лукашова Т.Д., Скасків Л.В. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ РОЗВ`ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ GEOGEBRA

  Здещиц В.М., Бакай А.В. РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИЛЕМИ ТАРЗАНА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

  Жданова Ю.Д., Спасітєлєва С.О., Шевченко С.М. ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИПТОГРАФІЧНИХ СЛУЖБ .NET FRAMEWORK

  Житєньова Н.В. МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  Іванчук М.А., Кульчинський В.В. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ BYOD-ТЕХНОЛОГІЙ

  Івченко В.В. ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕОДНОРІДНІСТЮ ПОЛЯ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ ПРО СИЛОВЕ ПОЛЕ

  Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л. АНАЛІЗ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

  Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК МАТРИЦЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

  Кугай Н.В., Калініченко М.М. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСТОСОВУВАТИ МЕТОД АНАЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

  Кушнір А.С. ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Лебедєва І.Л., Норік Л.О. ЗНО З МАТЕМАТИКИ: ПРО ЩО СВІДЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ)

  Литвинова С.Г. МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

  Лучанінова О.П. ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Макаренко В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NI MULTISIM ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕМОДУЛЯЦИИ АМ-СИГНАЛОВ

  Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дармосюк В.М. ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-МАЙДАНЧИКІВ ЯК СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

  Михайленко Л.Ф., Воєвода А.Л. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Імре Ю.Ю. НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМУНІКАЦІЇ З СЕРВЕРОМ В РНР

  Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Кіндюх Т.С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ

  Орел Л.О. ДОВЕДЕННЯ РІВНОСТІ МНОЖИН: МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛКАМ

  Погребний В.Д. ЗІРКОВІ ЗБІЖНОСТІ ДО ПОРЯДКОВОЇ ЗБІЖНОСТІ

  Подліняєва О.О. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

  Прус А.В., Чемерис О.А. ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАВДАННЯ З ПАРАМЕТРАМИ

  Пудова С.С., Казакова О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ СТУДЕНТАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

  Руденко Ю.О., Лобова В.В. З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

  Салтикова А.І., Завражна О.М., Шкурдода Ю.О. РОЗРОБКА ТА МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ ЕЛЕКТРОНА

  Струтинська О.В., Баранов С.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  Шаран О.В., Шаран В.Л. ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 5-7 РОКІВ

  Штика Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ