Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 4(18) 2018.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 4(18) 2018.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (18) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2018. - 192 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 4 (18) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2018. - 192 p.  Абрамик М.В., Лещук С.О., Олексюк В.П. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ОСНОВАМ ПРОГРАМУВАННЯ

  Алєксєєва Г.М., Бабич П.М. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

  Алєксєєва Г.Н., Антоненко О.В., Жадан К.О., Лифенко М.В. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ВНЗ

  Бабкова О.О. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЧАСТОТОЮ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ТА КІЛЬКІСТЮ АБІТУРІЄНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Грод І.М., Кравець Н.Я., Шевчик Л.О. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ КОМАХ-ЗАПИЛЮВАЧІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ ГРУП РОСЛИН ВИДІЛЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ

  Добровольська А.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Игнатенко В.В., Леонов Е.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРА

  Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. ПРО ВИКЛАДАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ ІНСТИТУТІВ НАУ

  Кисельова О.Б. АКТИВІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ КАРТУВАННЯ МИСЛЕННЯ

  Кобильник Т.П. КЛІТКОВІ АВТОМАТИ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

  Колгатіна Л.С. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

  Корольський В.В., Шокалюк С.В., Мельниченко Ю.А. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ

  Крамаренко Т.Г., Пилипенко О.С. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Литвинова С.Г., Мамута М.С., Рибалко О.О. МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАКАТІВ

  Макаренко К.С., Макаренко В.І., Макаренко О.В. СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНИХ ЗАДАЧ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

  Матяш О.І., Підліснича Н.Г. РОЗВИТОК ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Минковская А.А. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

  Модло Є.О. МОБІЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

  Мурашковська В.П., Казнадій С.П. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ

  Муха А.П., Каленик М.В. ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

  Петрук В.А., Дубова Н.Б., Клєопа І.А. ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ З МАТЕМАТИКИ У СЛУХАЧІВ - ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

  Рашевський М.О. ПРО ВИКЛАДАННЯ КОМБІНАТОРИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

  Слободяник О.В. КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ

  Ткачук Г.В., Малежик П.М. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Туранов Ю.О., Рак В.І. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ INTERNET МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФАХІВЦЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  Шамоня В.Г., Семеніхіна О.В. ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЛОГІКИ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

  Шамшина Н.В. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL

  Шаповалова Н.В., Кучменко С.М. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Юрченко А.О. ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КРИТЕРІЮ