Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 1(11) 2017.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 1(11) 2017.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (11) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. - 134 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 1 (11) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2017. - 134 p.  Абрамчук В.С., Абрамчук І.В., Петрук Д.О., Пугач О.С. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ Ax=b

  Бендера І.М., Дуганець В.І., Збаравська Л.Ю., Ляска О.П. НАСКРІЗНА ПІДГОТОВКА У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ

  Галатюк М.Ю. МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

  Главатських І.М. ОДИН З НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВУЗІВСЬКОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

  Глушак О.М., Семеняка С.О. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

  Дегтярьова Н.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОЗМІТКИ БЛОКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТАБЛИЦЬ КАСКАДНИХ СТИЛІВ

  Доброштан О.О. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

  Жданова Ю.Д., Спасітєлєва С.О., Шевченко С.М. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ТЕМИ "ДІЇ В КІЛЬЦІ МНОГОЧЛЕНІВ"

  Закалюжний В.М. ПРО ОНОВЛЕННЯ ПРИКЛАДНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

  Ігнатьєва А.І. УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  Ковальчук М.Б. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ У СЕРЕДОВИЩІ MAPLE

  Корнійчук О.Е. МОДЕЛІ ДИНАМІКИ У ЗАДАЧАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  Кравчина Т.В. СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

  Львов М.С., Архипова Т.Л., Архипова К.С. ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММИСТОВ В ХЕРСОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

  Ніжегородцев В.О. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ДОДАТКІВ

  Нагорна О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ "МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ" У СТОКГОЛЬМСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  Постіл С.Д., Козак Н.С. ІНТЕГРАТИВНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  Рихтер Т.В. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

  Рідкодубська А.А. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Рум'янцева К.Є. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

  Сафонов В.И. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ С УЧЕТОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ И КОНВЕРГЕНЦИИ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ

  Семерня О.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ ЗА УМОВ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СТАРШИХ КЛАСАХ З ФІЗИКИ

  Сільвейстр А.М., Моклюк М.О. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІА В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Тихонович В.М. МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

  Хворостіна Ю.В., Хілобок С.П. ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ НЕПЕРЕРВНИХ НІДЕ НЕ ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ

  Швардак М.В. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

  Юрченко А.О., Логвін А.В., Лаштун О.В., Безверха К.М., Семеніхіна О.В. ПРО ВІЗУАЛІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАСОБАМИ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ)

  Воєвода А.Л. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Бондаренко Л.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ