Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 2(12) 2017.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 2(12) 2017.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (12) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. - 198 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 2 (12) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2017. - 198 p.  Voskoglou М. A NOTE ON THE GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DERIVATIVES

  Атаманчук П.С., Поведа Т.П. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Балалаєва О.Ю. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ

  Балик Н.Р. , Шмигер Г.П. ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ STEM-ОСВІТИ

  Близнюк М.М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТРУКТУРУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ

  Васько О.О. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Воронкін О.С. СУБ’ЄКТИВНІ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКУ (методична розробка лекції)

  Галатюк Т.Ю. , Галатюк Ю.М. ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

  Дегтярьова Н.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЕСЕ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  Друшляк М.Г., Шкарупа О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «КОМБІНАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ»

  Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ЯК ОСНОВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН)

  Закалюжний В.М., Руденко М.П. ДОМАШНІ ДОСЛІДИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

  Золота О.А. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГЕОМЕТРІЙ ЛОБАЧЕВСЬКОГО ТА РІМАНА

  Ковалевская Э., Кветко О. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

  Колесник М.О., Степанюк А.В. КОНСТРУЮВАННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

  Коржова О.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ДИСЦИПЛІНАМИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

  Кравчук Г.Т. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ

  Люлькова Ю.С., Семеніхіна О.В. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Мельник О.В., Стельникович М.О. ОЦІНКA ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Мисліцька Н.А. МОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  Опачко М.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  Погребний В. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ

  Розуменко А.О. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

  Сагун А.В., Хайдуров В.В., Кунченко-Харченко В.И. МЕТОД СТАИ ВОЛКОВ И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ

  Семеног О.М. АКАДЕМІЧНА ЛЕКЦІЯ І АКАДЕМІЧНИЙ УЧИТЕЛЬ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

  Тургунбаев Р.М. О ПРИЗНАКАХ ДЕЛИМОСТИ

  Устаджалилова Х. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦКУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ ПО МАТЕМАТИКЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

  Церковная И.А. ВОЗМОЖНОСТИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

  Чемерис О.А. КОРЕКТНІСТЬ ФОРМУЛЮВАННЯ УМОВИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  Шамшина Н.В. ВИВЧЕННЯ МАКРОСІВ ДАНИХ В MICROSOFT ACCESS

  Шестакова Л.Г. ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ К РАБОТЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

  Шинкаренко В.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Добровольська А.М. РОЛЬ ПОСІБНИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Шамоня В.Г. , Удовиченко О.М., Юрченко А.О. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД СУМДПУ

  Кухар Л.О. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ