Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 1(15) 2018.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 1(15) 2018.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (15) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2018. - 352 с.
Physical and Mathematical Education : scientific Journal. Issue 1 (15) / Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor) - Sumy : [Sumy State Pedagogical University named after Makarenko], 2018. - 352 p.  Абрамчук В.С., Абрамчук І.В., Прищепа Д.О., Пугач О.С. ПОЗІНОМІАЛЬНІ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ МНОГОЧЛЕНИ І КВАДРАТУРНІ ФОРМУЛИ

  Архіпова Т.Л., Архіпова К.С. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ «ВВЕДЕННЯ ДО ФАХУ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  Ворожбит А.В., Рибак О.С. ОГЛЯД КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ВЕРСТКИ ТА ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ»

  Грудинін Б.О. РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ В СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

  Добровольська А.М. МЕТОД ПРОЕКТІВ: ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Іщенко С.М. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

  Катеринюк Г.Д. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

  Кобильник Т.П. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МНОЖИННОГО ЛІНІЙНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА R

  Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ З ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  Кудін А.П., Міненко О.М. СЦЕНАРІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ MOODLE

  Кузнецова Г.А. ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВТНЗ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

  Літвінова М.Б. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  Литвинова С.Г. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ

  Павленко А.І. МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГРАФІЧНИХ ЛІНІЙ У ГЕОМЕТРИЧНІЙ ОПТИЦІ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Стяглик Н.І. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

  Ткачук Г.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  Bazurin V. INTERDISCIPLINARY PROBLEMS AS ONE OF THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF PRACTICAL-ORIENTED APPROACH IN TEACHING OF GENERAL PHYSICS OF FUTURE TEACHERS OF LABOR EDUCATION AND TECHNOLOGIES

  Burov О. PROFILE MATHEMATICAL TRAINING: PARTICULAR QUALITIES OF INTELLECT STRUCTURE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

  Konoval O. DEBATABLE TASKS IN THE TRADITIONAL METHOD OF ELECTRODYNAMICS TEACHING

  Uhryn Yu., Brytan V., Trembetskyi M. REASONING OF THE MOST DISTINCT VISION DISTANCE

  Voskoglou М. APPLICATION OF FUZZY RELATION EQUATIONS TO ASSESSMENT OF ANALOGICAL PROBLEM SOLVING SKILLS

  Антошків М.С. ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЦИФРОВОГО ПОКОЛІННЯ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  Балалаєва О.Ю. ІНТЕРФЕЙС СЛОВНИКОВОГО МОДУЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА «ELEMENTA LINGUAE LATINAE»

  Безусова Т.А. ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  Бистрянцева А.М. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПЛОЩ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

  Близнюк М.М. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Бугра А.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Величко С.П., Ткаченко В.М. ПОЄДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ІЗ СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ ТЯГАРЦЯ НА РУЖИНІ

  Володко И.М., Черняева С.В. ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕСТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

  Герасімова Т.Ю. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

  Глушак О.М., Семеняка С.О. ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ: ДОСЛІДЖЕННЯ НА МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ

  Гулай О.І. ОСОБЛИВОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

  Дегтярьова Н.В., Макарова В.В. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСІВ

  Демкова В.О., Хомяковський Ю.Л. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Єжова О.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

  Єфименко С.М. ЗАСОБИ MATHCAD У НАВЧАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

  Завражна О.М., Салтикова А.І. РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ СКЛАДОВИХ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  Збаравська Л.Ю. НАСКРІЗНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРОІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Зенцова И.М. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУКАХ»

  Іващенко М.В., Бикова Т.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Іщенко Р.М. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИЧНИХ ОСНОВ МЕХАНІКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Карпова Г.С. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  Кокойло А.Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЛІНІЙ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИРАЗІВ І ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

  Кравчина Т.В. УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

  Лукашова Т.Д., Марченко К.В. МОДУЛЬНІ АРИФМЕТИКИ

  Мартиненко О.В., Чкана Я.О. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Мельниченко О.П., Ревицька У.С. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ ВІД ЧАСУ, ПРОВЕДЕНОГО В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

  Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М., Імре Ю.Ю. МІСЦЕ ТЕМИ «ІНСТРУКЦІЯ SELECT» В ЗМІСТОВОМУ МОДУЛІ «РЕЛЯЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ» ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

  Мурашковська В.П., Казнадій С.П. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ

  Павлова Н.С., Музичук К.П. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  Прохоров Д.И. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СЛОЯМ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСАХ

  Руденко Ю.О. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

  Сакунова Г.В., Мороз І.О. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ STEМ-ОСВІТИ

  Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA EXAM У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ

  Сиротина И.К. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА MINIQUALI: ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

  Ситніков О.В. ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

  Скороход Г.И. ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

  Скуратовський Р.В., Руденко Д.В. СУМИ ПОСЛІДОВНИХ ЧИСЕЛ ФІБОНАЧЧІ

  Смагіна О.О., Переяславська С.О., Жукова В.М. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКОМ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ

  Тарасова Т.Б. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ПОГЛЯД ПСИХОЛОГА

  Ткаченко І.А. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ STAR WALK 2 У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З АСТРОНОМІЇ

  Федусенко О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЛІКАРНЯНОЇ ПАЛАТИ ПРИ ВИВЧЕНІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  Чашечникова О.С. СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

  Шамшина Н.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ТИПІВ ОБ’ЄДНАННЯ У БАЗАХ ДАНИХ MICROSOFT ACCESS

  Яблочніков С.Л., Купцов М.І., Яблочнікова М.С., Купцов І.М. МЕТОД ПЕРЕТВОРЮЮЧОЇ МАТРИЦІ ЯК ДОКАЗ ІСНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ МНОГОВИДІВ